Přihlásit se

Jak dopadlo jednání zastupitelstva k novému územnímu plánu Slatiňan

Ve středu 6. října 2021 od 14 hodin probíhalo ve slatiňanské Sokolovně jednání zastupitelstva, jehož hlavním bodem bylo vypořádání námitek a připomínek k připravovanému územnímu plánu, jak jej sestavil Výbor pro územní plánování společně s pořizovatelem územního plánu. Jednání trvalo únavných téměř osm hodin, a přesto byl přítomen velký počet zástupců veřejnosti.

Z 21 zastupitelů bylo přítomno 19,  ze  zdravotních důvodů  byli omluveni paní Jana Hromádková a Jaroslav Malina (oba KSČ).

Po schválení programu byl nejprve vypořádám bod, který vzešel z předchozích zastupitelstev, tedy aby Město jednalo se zástupci Lesů ČR o odkupu Kočičího hrádku. Bohužel po jednání s Lesy ČR vyplynulo, že odkup není reálný, neboť Lesy ČR nechtějí vytvářet enklávy cizího majetku uvnitř svých lesních ploch. Proto bylo zrušeno usnesení zastupitelstva o odkoupení Kočičího hrádku s tím, že Město bude jednat o jeho dlouhodobém pronájmu.

Dalším a hlavním bodem bylo vypořádání námitek a připomínek k Územnímu plánu. Vznik územního plánu není jednoduchý, jde o náročnou a kontinuální práci vyžadující perfektní znalost území, historické souvislosti a často náročná jednání s občany, dotčenými institucemi (policie, hasiči, životní prostředí, hygiena, památková péče a další) a především s pořizovatelem, tedy MěÚ Chrudim, které v tomto případě bylo zastoupeno Bc. Zdeňkem Havlíkem. Zastupitelstvo města ustavilo po posledních volbách Výbor pro územní plán, v jehož čele stojí pan  Ing. Jan Brůžek (Sedma), jeho dalšími členy jsou Ing. Petr Kolek (Sedma), Dominik Pavliš (KDU-ČSL), Daniel Dalecký (ODS a TOP 09) a Jiří Urválek (ODS + TOP 09). Výbor pracoval i v předchozím volebním období, jeho obsazení však bylo odlišné). Výbor je především poradním orgánem zastupitelstva. Jehož hlavním úkolem je  příprava a posouzení podkladů pro jednání a rozhodování zastupitelstva z hlediska osob znalých místních poměrů a komunikace s pořizovatelem územního plánu prostřednictvím určeného zastupitele.

Jednotlivé body byly představovány a vysvětlovány zastupitelům a veřejnosti pověřeným zastupitelem pro územní plán Ing. Brůžkem. Nutno dodat, že zastupitelé byli již dopředu s vypořádáním námitek podrobně seznámeni, a to celkem na dvou neveřejných seminářích, kde se jednotlivé body velmi pečlivě a dopodrobna rozebíraly a každý ze zastupitelů se mohl dotazovat na detaily, a to jak členů výboru pro územní plánování, tak pořizovatele. Díky těmto seminářům bylo následné jednání zastupitelstva urychleno, ale kvůli velkému množství námitek a připomínek trvalo i tak téměř osm hodin.

Námitky k návrhu územního plánu mohli podávat občané, právnické osoby, vlastníci či Město Slatiňany, a to po veřejném projednání, které se konalo již v roce 2019. Následně poté probíhalo zpracování dokumentu – návrhu vypořádání námitek a připomínek, ke kterému se ještě musely vyjádřit dotčené orgány státní správy. Tímto dokumentem se nyní zastupitelé zabývali. Po schválení tohoto návrhu bude proveden zákres architekty do návrhu územního plánu, poté proběhne další kolo veřejného projednání, ve kterém však mohou námitky a připomínky vznášet pouze ti, kterých se zakreslené změny dotýkají.

V prvním fázi jednání probíhalo schvalování šestnácti námitek, které podalo Město Slatiňany. Námitky města se týkaly především úprav regulativů a textů (1M, 7M, 12M, 13M, 14M, 15M, 16M), korekci funkčního využití ploch tak, aby odpovídala skutečnosti (4M, 6M), změny funkčního využití ploch (2M, 3M, 5M, 8M, 9M, 10M, 11M).

Další částí programu bylo vypořádání námitek a připomínek, které podaly občané či právnické osoby, které na dotčeném území žijí, vlastní nějaké nemovitosti či zde působí.

Jednání probíhalo velmi intenzivně, po představení a vysvětlení, čeho se daná námitka či připomínka týká, následoval prostor, ve kterém mohli zastupitelé vznášet dotazy. Této možnosti však příliš nevyužívali, a to díky proběhlým seminářům pro zastupitele, kde byly dotazy již vysvětleny. Následně byl dán prostor veřejnosti. V tento moment většinou vystoupili podatelé námitek a připomínek a také osoby mající vztah či vazbu k řešenému prostoru.

V průběhu jednání se ukázalo, že panem starostou požadované kompletní čtení celého znění námitek je časově nereálné, neboť celý dokument má 78 stran. Proto bylo na návrh Mgr. Bc. Daniela Vychodila (Sedma) přijato usnesení, že pověřený zastupitel vždy jednotlivé námitky vysvětlí a v případě požadavku zastupitelů, či přítomné veřejnosti bude čteno kompletní znění. Hlasování o této úpravě jednání: pro bylo 18 z 19 zastupitelů, 1 z 19 zdržel.

Jednání přineslo také několik velmi emotivních chvil, během kterých muselo být zakročeno panem starostou, který jednání řídil po formální stránce, musel také několikrát odebírat slovo zástupcům veřejnosti, neboť se odkláněli od tématu či jejich vystoupení trvalo déle než umožňuje jednací řád.

Vzhledem k tomu, že předložené znění bylo dopředu zastupitelům známo, byly všechny body schváleny v navrženém znění, a to naprostou, drtivou většinou. Pouze v jednom případě bylo hlasování více „rozpolcené“, a to v případě námitky č. 27, ale i ta byla schválena s doplněním dalšího rozhodnutí zastupitelstva, kterým zastupitelé Město Slatiňany pověřili dalšími kroky, které by vedly k odkupu dotčeného pozemku na sídlišti.

Jednání muselo být hlasováním zastupitelů prodlouženo, jinak by muselo dle jednacího řádu skončit do 21. hodiny. Toto bylo jednomyslně schváleno, neboť si zastupitelé uvědomují, že jakékoli přerušení je zdržením při schválení tak zásadního dokumentu. Jednání skončilo až před 22. hodinou.

Zde si můžete projít jednotlivé námitky a připomínky. 1M až 16M byly podány Městem Slatiňany, námitky 1 až 31 byly podány občany a právnickými osobami. Znění je kráceno a zjednodušeno.

Námitka 1M - Úprava podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití se skládala ze dvou částí.

 1. Úprava regulativů pro návrhové plochy bydlení tak, aby se nemíchalo bydlení v rodinných domech s bytovými domy.

Rozhodnutí: námitce 1M a je vyhověno takto: z ploch pro bydlení – městských (SM) vyjmout bydlení v bytových domech resp. nelze umísťovat nové BD ve stabilizovaných plochách. Pro bytové domy definovat samostatnou funkční plochu bydlení hromadné vysokopodlažní, kde budou povoleny 3 nadzemní podlaží + 1 ustoupené u BD a to jak pro stávající plochy tak pro návrhové. Ustoupené podlaží bude definováno jako výška ustoupeného podlaží = vzdálenost ustoupení. V ploše Z1bS definovat část plochy pro bydlení hromadné.

Hlasování: 19/19 pro

 1. V návrhových plochách SM (městské plochy bydlení) povolit drobné chovatelství a pěstitelství, které je ve stabilizovaných plochách povoleno.

Rozhodnutí: námitce 1Mb je vyhověno takto: Pro plochy SM doplnit v přípustném využití drobné chovatelství a pěstitelství.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 2M - Změna způsobu využití plochy R1S - územní rezervy pro občanskou vybavenost (OV)

 • týká se lokality vedle základní školy, která byla doposud vedena jako územní rezerva pro občanské vybavení pro rozšíření základní školy. Ale protože rozšíření bude provedeno nástavbou, není tato rezerva potřebná.

Rozhodnutí: námitce 2M je vyhověno takto: Plocha R1S bude převedena na plochu SM (plocha smíšená obytná - městská).

Odůvodnění: Rozšíření kapacity školy lze řešit i nástavbou objektu (v současnosti je již vydáno společné rozhodnutí – územní rozhodnutí + stavební povolení na nástavbu severního křídla školy). Jedná se o plochu uprostřed města, kde není správné z hlediska urbanismu, aby byla vymezena plocha NZ – plochy zemědělské.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 3M - Změna způsobu využití plochy Z7SK – plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

 • týká se lokality na levém břehu Chrudimky mezi Škrovádem a Podskálou, kde dle stávajícího ÚP byla navrhovaná lokalita veřejná zeleň.

Rozhodnutí: námitce 3M je vyhověno takto: plochu Z7SK v současné době kategorizovanou jako plochu veřejné zeleně převést na plochu zemědělskou (NZ).

Odůvodnění: V ploše Z7SK se nachází orná půda I. a II. třídy ochrany, která je obhospodařována a neslouží veřejnosti. Vymezení plochy veřejné zeleně v tomto území se jeví jako neopodstatněné.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 4M - Změna plochy Z9SK z hlediska časového horizontu využití plochy

 • lokalita kompostárny u seníku za Škrovádem

Rozhodnutí: námitce 4M je vyhověno takto: plocha kompostárny označená jako návrhová plocha změn Z9SK kategorizovaná jako plocha výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) bude převedena na plochu stabilizovanou stejného způsobu využití (VZ).

Odůvodnění: V návrhové ploše změny Z9SK se nachází kompostárna Města Slatiňany, která je již povolena a slouží svému účelu.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 5M - Částečná změna způsobu využití návrhové plochy Z4bS

 • lokalita po pravé straně silnice mezi Slatiňany blíže k Presům

Rozhodnutí: námitce 5M se vyhovuje takto: v návrhové ploše Z4bS na pozemku s parcelním číslem 357/21 k.ú.  Slatiňany změnit způsob využití na plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV).

Odůvodnění: Město Slatiňany nabylo tento pozemek od Pardubického kraje za účelem výstavby senior centra, ale investor nebyl schopen záměr naplnit, a proto je vhodné, aby občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) zůstalo hlavním způsobem využití tohoto pozemku.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 6M - Vyčlenění hřiště na sídlišti „za Bonetem“

 • námitka směřovala k vyčlenění hřiště v sídlišti za Bonetem a vytvoření samostatné funkční plochy občanského vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení (OS)

Rozhodnutí: námitce 6M není vyhověno.

Odůvodnění: Daný pozemek s hřištěm je ve vlastnictví Města Slatiňany a je plně v moci města, zda zde bude či nebude hřiště. Plochy bydlení dětská hřiště a sportovní plochy již umožňují a jen velké sportovní areály se vymezují samostatně.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 7M – Úprava regulativů pro funkční plochy „Plochy lesní (NL)“ a „Plochy rekreace (RI)“ v návaznosti na problematiku chatové oblastí Borek

 • námitka se týká chatové oblasti „Borek“ kde v minulosti vznikly objekty pro rekreaci v lesních pozemcích, a to v období především před rokem 1989, kdy se neřešily vlastnické poměry pozemků pod budovanými chatami, cílem této regulace je ochránit lesní pozemky a zakotvit jednotný přístup v řešení sporů mezi majiteli chat a pozemků.

Rozhodnutí: námitce 7M se vyhovuje takto:

Budou doplněny regulativy: Přípustné využití:  rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI zahrádkových osadách a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa (regulativ v ploše NL)

Odůvodnění: Princip spočívá v tom, že plocha s vlastním objektem pro rodinnou rekreaci bude trvale vyjmuta z plochy pro plnění funkce lesa a plocha v bezprostřední blízkosti objektu bude z uvedené lesní plochy vyjmuta dočasně. Pro tyto vyjmuté plochy je pak třeba stanovit regulaci, která bude především zohledňovat ryze přírodní charakter lokality a bude přispívat k ochraně přírodního prostředí lesa, v kterém jsou chaty umístěny.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 8M – Přístup a příjezd k pozemkům p.č. 56 a st.p.č. 23 v k.ú. Slatiňany

 • zajištění přístupu k pozemkům severozápadně od kostela sv. Martina, v námitce je navrženo vytvoření samostatné funkční plochy a její začlenění do ploch „DS“ (dopravní infrastruktura - plochy silniční)

Rozhodnutí: námitce 8M se nevyhovuje

Odůvodnění: Námitka je bezpředmětná. Přístup a příjezd k pozemkům p.č. 56 a st.p.č. 23 v k.ú. Slatiňany je možný přes plochu zeleň veřejná, jelikož tato plocha naopak umožňuje dopravní a technickou infrastrukturu.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 9M – Zařazení pozemků p.č. 10/27 a p.č. 17/1 v k.ú. Slatiňany do jiné funkční plochy

 • pozemky se nacházejí v Medunově ulici za městským úřadem, mají dohromady plochu 251 metrů čtverečních a cílem této námitky je zde umožnit do budoucna vybudování parkoviště za zatravňovacími tvárnicemi

Rozhodnutí: námitce je vyhověno takto: Pozemky p.č. 10/27 a p.č. 17/1 v k.ú. Slatiňany budou převedeny na plochu DS1 – dopravní plocha silniční

Odůvodnění: Jedná se o poměrně malou travnatou plochu bez hodnotných vzrostlých dřevin ve vlastnictví města, které zde má záměr vybudovat plochu pro parkování osobních automobilů, kterých je v daném místě nedostatek.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 10M – Rozšíření plochy Z2S

 • lokalita Z2S je po levé straně ulice Sečská naproti ARKOVu, cílem námitky bylo zvětšení lokality pro vhodnější uspořádání budoucích parcel

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Rozšíření plochy Z2S na plochy bydlení není možné z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Nejedná se o plochu, která by byla v současném územním plánu určena pro bydlení, nebo kde by převažoval veřejný zájem a tudíž se na toto území nevztahuje výjimka v zákoně na ochranu zemědělského půdního fondu

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 11M – Kunčí – lokalita Z3K

 • lokalita je západně od Návesního rybníka
 • námitka požaduje ponechání lokality ve funkční ploše „NZ“ (plochy zemědělské) a nepřevádět do změnové plochy „BV“ (plochy bydlení venkovské) s odůvodněním, že nelze lokalitu dopravně vhodně napojit

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Lokalita zůstane ve změnové ploše „BV“ (plochy bydlení venkovské), neboť ji lze napojit jednosměrnou komunikací. Z tohoto důvodu je zde dohoda o parcelaci, aby se lokalita řešila jako celek.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 12M - Úprava textové části u odstavce „PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU“.

 • námitka se týká podmínek pro lokality Z8aS a Z11S na levé straně ulice Sečská směrem ze Slatiňan, aby nedocházelo při nové výstavbě k budování sjezdů na ulici od každé parcely, což by vytvářelo nebezpečná místa a nebylo by schváleno dotčenými orgány

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: řešení sjezdů na ulici Sečskou z ploch Z8aS a Z11S pomocí územní studie nebo dohody o parcelaci. Maximálně budou ale 2 nové křižovatky. Podmínkou bude dohoda o parcelaci.

Odůvodnění: Dopravní napojení lokality nelze řešit pouze pomocí současných křižovatek. Nové křižovatky a nikoli sjezdy na silnici III. třídy mohou být v budoucnu zřízeny, ale pouze v omezeném množství a v souladu s celkovým dopravním řešením území. Silnice III. třídy – Sečská je frekventovaná a je zde počítáno s cyklostezkou. Sjezdy zde vytváří dopravně nebezpečnou situaci jak pro auta, tak v budoucnu pro cyklisty.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 13M – Regulativy funkční plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské)

 • námitka upravuje obecné regulativy, a to tak, že do nepřípustných možností využití ploch SV se zařazují „nové objekty pro rodinnou rekreaci“ a do možností přípustných bude použita formulace „rodinná rekreace ve stávajících objektech“

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Odůvodnění: Jde o to, aby v plochách smíšené venkovské obytné zástavby nemohly vznikat nové objekty pro rekreaci – chaty (zjednodušeně řečeno nové chaty mezi rodinné domy)

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 14M – Regulativy funkční plochy VS (plochy smíšené výrobní)

 • současné regulativy hlavního využití jsou formulovány velice nejasně a nepřehledně, cílem je, aby v katastru Slatiňan nevznikla ve výrobních plochách velká živočišná výrobna, netýká se jiných katastrů (Trpišov, Škrovád, Kunčí) a netýká se drobných chovů hospodářských zvířat a drůbeže

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Regulativy funkční plochy VS (plochy smíšené výrobní) budou jednoznačněji definovány, a to takto: v k.ú. Slatiňany je nepřípustná živočišná výroba.

Odůvodnění: Regulativy hlavního využití jsou formulovány nepřehledně, požadujeme jasně definovat zejména ve vazbě na živočišnou výrobu a občanskou vybavenost.

Hlasování: 16/19 pro, 2/19 proti, 1/19 se zdržel

 

Námitka 15M – Označení bývalého evangelického hřbitova Kunčí

 • námitka požaduje doplnit označení „pietní místo“ na pozemku p.č. 75 v k.ú. Kunčí

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: doplnit označení „pietní místo“ u bývalého hřbitova na p.č. 75 Kunčí do koordinačního výkresu.

Odůvodnění: Jedná se o bývalý evangelický hřbitov Kunčí, které je pietním místem. Bývalý hřbitov byl na náklady města revitalizován v roce 2018.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 16M – Stavby rodinných domů v druhé linii

 • námitka požaduje stanovit v územním plánu zákaz staveb rodinných domů v druhé linii (v zahradách rodinných domů) ve všech katastrálních územích města, a to z důvodu zamezení neúměrného „zahušťování“ zástavby a nevhodného narušování urbanistické struktury nízkopodlažních obytných lokalit

Rozhodnutí: námitce je vyhověno takto: Zákaz staveb rodinných domů v druhé linii (v zahradách rodinných domů) je řešen úpravou minimální výměrou parcel v kapitole PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU, která platí i pro stabilizované plochy, a to tak, že ve stabilizovaných plochách BV je minimální výměra pozemku pro nový RD 500 m2 a v plochách SV minimální výměra pozemku pro nový RD 700 m2. Při dělení pozemku musí mít obě části min 500 resp. 700 m2. Doplňkové (vedlejší) stavby budou plošně maximálně 50 procent stavby hlavní a nebudou obsahovat pobytové místnosti, koupelny atd. RD budou situovány v přední části zahrady a nikoli v zadní části. V návaznosti na výměru ve stabilizovaných plochách bude přizpůsobena i minimální výměra v návrhových plochách na BV 700 m2 a SV 1000 m2.

Odůvodnění: Z důvodu zamezení neúměrnému „zahušťování“ zástavby a nevhodnému narušování urbanistické struktury nízkopodlažních obytných lokalit a obcházení stavby hlavní stavbou doplňkovou či vedlejší. RD budou situovány v přední části zahrady a nikoli v zadní části, a to zejména z důvodu zajištění přechodu do volné krajiny v okrajových částech města.

Hlasování: 17/19 pro, 1/19 proti, 1/19 se zdržel

 

Námitka 1

 • týká se lokality Z8aS, na levé straně ulice Sečská při výjezdu ze Slatiňan
 • v námitce je navrženo, aby bylo možné budovat v lokalitě nové křižovatky
 • námitka je víceméně shodná s námitkou 12M

Rozhodnutí: námitce je vyhověno takto: řešení sjezdů na ulici Sečskou z ploch Z8aS a Z11S provést společně pomocí dohody o parcelaci. Maximálně budou ale 2 nové křižovatky.

Odůvodnění: identické jako u námitky 12M

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 2

 • v námitce je navrženo, aby lokalita Z44S (parcela 840 a část parcely 551/1) byla z návrhu vyňata jako plocha silniční dopravní infrastruktury (navržené parkoviště u vodojemu v Kaštance) a byla ponechána jako plocha zemědělská, příp. zařazena do ploch veřejné zeleně.

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Vypustit plochu parkoviště Z44S a plochu Z44S řešit jako plochy NZ (zemědělská půda), kde veřejná zeleň může být.

Odůvodnění: (ve zkratce) lokalita je pro své cenné krajinářské ztvárnění a rekreační využití cennější, nové parkovací plochy jsou nově navrženy v nedaleké lokalitě u Monaca

Hlasování: 18/18 pro

 

Námitka 3

 • týká se lokality na levém břehu Chrudimky mezi Škrovádem a Podskálou, kde dle stávajícího ÚP byla navrhovaná veřejná zeleň.
 • shodné s námitkou 3M

Rozhodnutí: námitce 3M je vyhověno takto: plochu Z7SK v současné době kategorizovanou jako plochu veřejné zeleně převést na plochu zemědělskou (NZ).

Odůvodnění: V ploše Z7SK se nachází orná půda I. a II. třídy ochrany, která je obhospodařována a neslouží veřejnosti. Vymezení plochy veřejné zeleně v tomto území se jeví jako neopodstatněné.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

Námitka 4 se skládá ze tří částí

 • 4/1 – nesouhlas se zařazením pozemků 78/5 a 78/1 v k. ú. Slatiňany do navrženého způsobu využití, viz námitka 2M
 • 4/2 – Nesouhlas s využitím pozemků 217/1 a 235/1 v k. ú. Slatiňany k veřejným účelům, neboť není vyřešeno financování jak zeleného ochranného pásu, tak komunikace přetínající pozemek 217/1. Navrhováno zelený ochranný pás oddělující pozemek 217/1 a 295/1, tak komunikaci, přetínající pozemek 217/1 na těchto pozemcích zrušit
 • 4/3 – nesouhlas s využitím části pozemku 334/5 k. ú. Slatiňany pro dopravní stavby, vzhledem k tomu, že uvedené vymezení není v souladu s požadavky ŘSD a požadavek celý pozemek zařadit do kategorie VS

Rozhodnutí:

 • Námitce 4/1 se vyhovuje takto: vyhovuje se převodem na plochu SM
 • Námitce 4/2 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 4/3 se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění:

 • Námitka 4/1 – viz odůvodnění 2M
 • Námitka 4/2 – Jedná se o zeleň v ochranném pásmu komunikace, kde nebude možno umísťovat stavby a jde o ochranu proti hluku a přechod do volné krajiny, pozemek je ve svém konci stejně nezastavitelný. Financování není předmětem územního plánování, ale logicky financování zajistí investor, který lokalitu případně koupí pro svůj investiční záměr a bude dle zákona nucen řešit i urbanistické hodnoty. Rozhodnutí o námitce je i v souladu s námitkou pod bodem 9.
 • Námitka 4/3 – Jelikož se jedná o plochu v bonitě půdy I., je dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu § 4. změna funkce možná jen na plochy zemědělské, a nebo zachovat stávající stav, což je tento případ

Hlasování:

 • Námitka 4/1 – 18/19 pro, 1/19 se zdržel
 • Námitka 4/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 4/3 – 19/19 pro nevyhovění

Námitka 5

 • Námitka se týká pozemků 218/6,218/7,218/8,218/9 v k .ú. Kunčí v blízkosi chatové osady Borek
 • Podatel požaduje ponechání pozemků ve stávajícím funkčním využití k zástavbě pro penzion

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Lokalita navazuje na rekreační chaty, kde je zástavba jen stabilizována a není možný rozvoj. I z tohoto důvodu zde není výstavba žádoucí. V souladu se správním řádem není možné dělat pro jednoho výjimku. Návrhová plocha nenavazuje na zastavěné území, jak je nově podmíněno Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, čímž se doposud platná dokumentace neřídila, jelikož v té době Zásady územního rozvoje Pardubického kraje neexistovaly. Plocha pro výstavbu byla v územním plánu od roku 2006, což je dostatečná doba pro alespoň zahájení výstavby. Stavba by navíc musela být v bezprostřední blízkosti lesa, a to v řádů jednotek metrů, kdy ochranné pásmo lesa je 50 metrů a záměr nevyhoví ani udělované výjimce 25 metrů.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 6 se skládá ze sedmi částí

 • 6/1 navrhuje vypustit plochu Z5T (parkoviště za lesíkem při jízdě od Kochánovic do Slatiňan po pravé straně
 • 6/2 navrhuje přesunutí plochy Z10SK (parkoviště pod Monacem)
 • 6/3 navrhuje vyčlenit novou parkovací plochu na pozemku p.č. 199/23 v k.ú. Škrovád pod komunikací Monako – Trpišov vedle Mysliveckého domu
 • 6/4 navrhuje vypustit plochu Z8aS (po levé straně ulice Sečská při výjezdu ze Slatiňan) z ploch pro bydlení a vrátit ji mezi plochy zemědělské
 • 6/5 navrhuje vyjmout bytové domy z ploch SM a BI, vytvořit novou plochu pro bytové domy
 • 6/6 navrhuje v plochách SM umožnit jako přípustné využití drobné chovatelství a pěstitelství (úprava regulativů)
 • 6/7 navrhuje poz. p.č. 429 a 60/7 v k.ú. Škrovád (kamenné schodiště ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na DS1 (ostatní komunikace)

Rozhodnutí:

 • Námitce 6/1 se vyhovuje takto: Plocha Z5T bude vypuštěna a je navržena alternativní plocha.
 • Námitce 6/2 se vyhovuje takto: Plocha Z10SK se přesune na levou stranu příjezdové komunikace k restauraci Monako. Jedná se o roh pozemku p.č. 207/1 v k.ú. Škrovád
 • Námitce 6/3 se vyhovuje
 • Námitce 6/4 se nevyhovuje
 • Námitce 6/5 se vyhovuje takto: z ploch pro bydlení – městských (SM a BI) vyjmout bydlení v bytových domech, resp. nelze umísťovat nové BD ve stabilizovaných plochách. Pro bytové domy definovat samostatnou funkční plochu bydlení hromadné vysokopodlažní, kde budou povoleny 3 nadzemní podlaží + 1 ustoupené u BD, a to jak pro stávající plochy, tak pro návrhové. Ustoupené podlaží bude definováno jako výška ustoupeného podlaží = vzdálenost ustoupení. V ploše Z1bS definovat část plochy pro bydlení hromadné.
 • Námitce 6/6 se vyhovuje takto: Pro plochy SM doplnit v přípustném využití drobné chovatelství a pěstitelství.
 • Námitce 6/7 se vyhovuje takto: změna z využití SM na DS1 (ostatní komunikace)

Odůvodnění:

 • Námitka 6/1 – Lokalita je vypuštěna z hlediska zachování volné krajiny a bezpečnostních důvodů – přecházení přes silnici a vyjíždění na ni v blízkosti nepřehledné zatáčky
 • Námitka 6/2 - Parkoviště bude méně exponované a bude bezpečnější. Auta nebudou couvat do komunikace, která je navíc na vnitřní straně oblouku zatáčky.
 • Námitka 6/3 – Jedná se v okolí o zastavěné území, skryté pohledům díky terénnímu zlomu a okolní vegetaci, je zde vhodné výchozí stanoviště pro vstup do rekreačních lesů.
 • Námitka 6/4 – Jedná se o lokalitu, která je již rozestavěna dle dříve schváleného ÚP, je nutné zachovat spravedlivý a jednotný přístup a předvídatelnost ke všem
 • Námitka 6/5 – Není vhodné v jednotlivých plochách pro bydlení kombinovat zástavbu rodinných domů s bytovými domy.
 • Námitka 6/6 – Jedná se o sjednocení regulativů tak, aby nebyl rozdíl v návrhové ploše a následně ve stabilizované ploše.
 • Námitka 6/7 – Jde o uvedení do skutečného stavu

Hlasování:

 • Námitka 6/1 – 19/19 pro
 • Námitka 6/2 – 19/19 pro
 • Námitka 6/3 – 15/19 pro, 4/19 se zdrželi
 • Námitka 6/4 – 15/19 pro nevyhovění, 2/19 proti, 2/19 se zdrželi
 • Námitka 6/5 – 19/19 pro
 • Námitka 6/6 – 19/19 pro
 • Námitka 6/7 – 19/19 pro

 

 

Námitka 7

 • Navrhuje změnu na zastavitelné území, a to parcel (či jejích částí) parc. č. 107 orná půda, 76/35 orná půda, 76/34 trvalý travní porost, vše v k.ú.Trpišov, a to pro stavbu stodoly

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Jedná se o osamocenou výstavbu stodoly bez přímé vazby na rodinný dům ve vzdálenosti cca 100 metrů. Jedná se o stodolu umísťovanou bezprostředně k lesnímu pozemku na pozemek, na kterém je „les“ ale nejedná se o lesní pozemek. Stavba by byla v bezprostřední blízkosti lesa, a to v řádů jednotek metrů, kdy ochranné pásmo lesa je 50 metrů a záměr nevyhoví ani udělované výjimce 25 metrů.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 8

 • Navrhuje převést parcelu č. 86/47 v k. ú. Škrovád do dopravních staveb (schodiště od pomníčku na návsi ve Škrovádu)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: plocha převedena do DS1

Odůvodnění: Jedná se o uvedení do souladu se skutečností. Prostup území bude nadále zachován.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 9

 • Námitka požaduje etapizaci výstavby na plochách Z5cSK, Z7cK, Z7dK, Z7eK, Z5aSK a Z5bSK (jihovýchodní část Škrovádu) a jako podmínku pro další výstavbu v uvedených lokalitách vybudování nového dopravního připojení této lokality

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Podmínky v území byly již nastaveny regulačním plánem a tyto podmínky s aktualizací v území převzala následná územní studie, která řeší další vstup do území. Měnit podmínky a zakazovat výstavbu na zbývajících parcelách, které ještě nebyly zastavěny do doby, než zajistí další přístup je v rozporu se Správním řádem a to § 2 bod (4), aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly

Hlasování: 17/19 pro nevyhovění, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 10 se skládá ze tří částí

 • 10/1 navrhuje poz. p. č. 154/1 a 154/10 v k. ú. Slatiňany (mezi Sokolovnou a T.G. Masaryka, ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na ZV (veřejná zeleň) v souvislosti s uvažovaným přebudováním na parčík
 • 10/2 navrhuje poz. p. č. 664/3 a 154/15 v k. ú. Slatiňany (ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na DS1 (ostatní komunikace) pro zachování dostupnosti plánovaného parčíku a pěší dostupnosti Sokolovny
 • 10/3 navrhuje plochy izolační zeleně kolem nevzhledných účelových budov a průmyslových ploch v pohledových směrech na město

Rozhodnutí:

 • Námitce 10/1 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 10/2 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 10/3 se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění:

 • Námitka 10/1 – Regulativy územního plánu požadovanou funkci – parčík ve stávající funkční ploše již umožňují.
 • Námitka 10/2 – Regulativy územního plánu požadovanou funkci – komunikaci ve stávající funkční ploše již umožňují.
 • Námitka 10/3 – U ploch výrobních a skladovacích areálů – plochy VS bude nově podmínka současně předložit návrh ozelenění, a to jak z důvodu pohledových na město, tak případně k odclonění obytné zástavby. Jedná se ale o nové areály. Kreslit ke stávajícím areálům zeleň je zbytečné, jelikož nikdy nevznikne. Není možnost vlastníka výrobního areálu donutit zeleň vysázet - navíc většinou na cizí pozemky sousedící s výrobními areály.

Hlasování:

 • Námitka 10/1 – 17/19 pro nevyhovění, 1/19 proti, 1/19 se zdržel
 • Námitka 10/2 – 19/19 pro nevyhovění
 • Námitka 10/3 – 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 11

 • v námitce se nesouhlasí se stávajícím zařazením parcely č. 156/1 k.ú. Škrovád (levobřežní část Škrovádu za č.p. 106) a navrhuje se zařazení části dotčeného pozemku do funkční plochy určené k bydlení, zbývající plochu zařadit do kategorie NZ

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: celá parcela bude převedena na plochu NZ – plochy zemědělské

Odůvodnění: Parcela je z větší části stále vedena jako plocha NZ - plochy zemědělské a z části jako návrhová plocha veřejné zeleně. Veřejná zeleň v prostředku polí nedává. Uvedení do plochy NZ je v souladu se zákonem na ochranu zemědělského půdního fondu (§ 4). Část plochu Z7SK převézt na plochy bydlení z tohoto důvodu nelze, jelikož se nejedná o vyšší veřejný zájem, který převažuje nad ochranou půdy.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 12

 • námitka uvádí nejednoznačnost ve funkčním užití plochy parcely 315/8 a 315/11 v k. ú. Škrovád – způsobeno grafickým zpracováním plánu

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Je vypuštěn text „DS1“ tak, aby bylo zřejmé, že parcela 315/8 a zejména parcela 315/11 v k.ú. Trpišov je v ploše SV.

Odůvodnění: Přes symbol DS1 není naprosto zřejmé funkční využití a z kontroly stavu v území je zjištěno, že obě parcely patří do plochy SV.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 13 se skládá ze tří částí

 • 13/1 identické s námitkou 4/1
 • 13/2 identické s námitkou 4/2
 • 13/3 identické s námitkou 4/3

Rozhodnutí:

 • Námitce 13/1 se rozhoduje vyhovět takto: pozemky budou převedeny do plochy SM
 • Námitce 13/2 se nevyhovuje
 • Námitce 13/3 se nevyhovuje

Odůvodnění:

 • Námitka 13/1 - identické s odůvodněním námitky 4/1
 • Námitka 13/2 - identické s odůvodněním námitky 4/2
 • Námitka 13/3 - identické s odůvodněním námitky 4/3

Hlasování:

 • Námitka 13/1 – 18/19 pro, 1/19 se zdržel
 • Námitka 13/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 13/3 – 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 14 se skládá ze čtyř částí

 • 14/1 – v námitce se navrhuje u pozemku p. č. 367/3 v k. ú. Trpišov provést změnu funkčního využití na plochy SV (plochy smíšené obytné venkovské) a RI (rekreace)
 • 14/2 – v námitce se navrhuje u pozemku p. č. 359 v k. ú. Trpišov provést změnu funkčního využití na plochy SV (plochy smíšené obytné venkovské) a RI (rekreace)
 • 14/3 – v k. ú. Kunčí u parcel č. 238/20, 238/22, 238/23, 238/24, 258/25, 238/26, 238/27  a 238/28 nesouhlasí se zařazením do ploch rekreace (RI) a žádá o jejich zařazení do ploch lesních (NL).
 • 14/4 v námitce je požadováno vypuštění odstavce "Podmíněné přípustné využití“ u ploch lesních (NL)

Rozhodnutí:

 • Námitce 14/1 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 14/2 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 14/3 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 14/4 se rozhoduje vyhovět takto:

budou doplněny regulativy NL takto:

Přípustné využití:

 • rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI, a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa

 

Odůvodnění:

 • 14/1 – Pozemek 367/3 k.ú. Trpišov sice navazuje na samotu „Kochánovice“ ale není pro toto území navržen žádný rozvoj rekreace a bydlení. Toto území je stabilizováno jen na stavby, které byly povoleny v minulosti, a nebylo vyhověno ani žadateli na blízkém pozemku.
 • 14/2 – Pozemek 359 k.ú. Trpišov sice navazuje na samotu „Kochánovice“ ale není pro toto území navržen žádný rozvoj rekreace a bydlení. Toto území je stabilizováno jen na stavby, které byly povoleny v minulosti, a nebylo vyhověno ani žadateli na blízkém pozemku.
 • 14/3 – Při prověření uvedených pozemků bylo zjištěno, že se jedná o lesní pozemky, nicméně jsou na nich povoleny rekreační objekty s číslem evidenčním. Jelikož chaty byly postaveny ještě před nabytím pozemků podatelem, je zřejmé, že s tímto stávajícím stavem byl seznámen. Územní plán musí respektovat platná stavební povolení. Z návrhu ÚP navíc plyne, že na těchto pozemcích není navrhován rozvoj rekreace, vznik nových chat, ale jen stabilizace stavu rekreačního lesa.
 • 14/4 – Vypuštění přípustného využití u ploch lesa (NL) je v rozporu se stanovováním využití území. Podmíněné využití bude doplněno o podmínku souhlasu orgánu ochrany lesa – vynětí z PUPFL

Hlasování:

 • Námitka 14/1 – 19/19 pro nevyhovění
 • Námitka 14/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 14/3 – 17/19 pro nevyhovění, 1/19 proti, 1/19 se zdržel
 • Námitka 14/4 – 19/19 pro

 

Námitka 15

 • V námitce je vznesen požadavek na změnu u parcel č. 419/11, 419/10, 419/12, 419/5, 419/1, 419/4 a 419/9 Slatiňany - Presy (zahrádky po levé straně směrem ze Slatiňan) z ploch pro rekreaci pro využití k bydlení, tj. za plochy vhodné pro bydlení

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: V platném ÚPO se jedná o plochu pro rekreaci, a takto byly i předmětné parcely Městem Slatiňany prodány. Nabyvatelé pozemků záměr využití plochy pro rekreaci přislíbili. V návrhu ÚP je určena možná velikost zastavitelnosti tohoto území pouze objekty pro rekreaci.   Na území města se nachází takovýchto zahrádkářských kolonií více(asi 15) a město k nim uplatňuje jednotný přístup. Není v zájmu města měnit funkční využití těchto rekreačních území pro účely trvalého bydlení. Plochy se navíc nacházejí v záplavovém území v bezprostřední blízkosti řeky Chrudimky.

Hlasování: 14/19 pro nevyhovění, 2/19 proti, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 16

 • V námitce se nesouhlasí se změnou funkčního využití parcely č. 444/93 v k. ú. Slatiňany z území určeného pro výrobu a služby na zemědělskou plochu a požaduje se zachování stávajícího funkčního využití

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Odůvodnění: Jedná se o území, které je určeno pro výrobu dle stávajícího územního plánu. Technická infrastruktura je dovedena až k pozemku.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 17

 • navrhuje zařazení parc.č. 318, 321/3 v k. ú. Trpišov z ploch se způsobem využití „NZ - plochy zemědělské“ do ploch s využitím „BV - plochy bydlení - venkovské“, a to pro výstavbu „satelitu“ o 19 domech ve svahu mezi Trpišovem a Kochánovicemi

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jde o paprskovité rozrůstání mimo zastavěnou část obce v pohledově exponované lokalitě odporující také nadřazené dokumentaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 18

 • identické k námitce č. 2

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Vypustit plochu parkoviště Z44S a řešit parkování na (části) p.č. 199/23 k.ú. Škrovád.

Odůvodnění: identické k námitce č. 2

Hlasování: 17/19 pro, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 19

 • námitka navrhuje provedení úprav v regulích a principech přístupu k výstavbě v plochách navrhovaných k zástavbě SV od Bonetu (mezi sídlištěm a obchvatem)

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Takto velké území nelze celé vyřešit bez podrobnější dokumentace, a to buď územní studií, regulačním plánem či dohodou o parcelaci. Podmínku územní studie požaduje i dotčený orgán na úseku dopravy. Zde je volena nejsnazší varianta, a to územní studie s ohledem na velikost a množství vlastníků pozemků.

Hlasování: 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel

 

Námitka 20

 • navrhuje převedení parcely 503/5 z ploch dopravní infastruktury do ploch bydlení

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Parcela 503/5 a parcely 503/4 a 503/3 se mění na stávající plochy bydlení (BV)

Odůvodnění: Jedná se o zřejmou chybu v ÚP. Skutečný stav území je zahrada.

Hlasování: 17/19 pro, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 21

 • v námitce se navrhuje změna funkčního využití parcel č. 830/2, st. 1480 a p.p.č. 444/7 k. ú. Slatiňany ploch smíšených výrobních tak, aby umožňovaly provoz občerstvení pro turistiku

Rozhodnutí: Námitka č. 21 je bezpředmětná. Námitce je již vyhověno a není nutná změna ÚP.

Odůvodnění: Pro parcely 830/2 a st. parcely 1480 a 123/8 regulativy umožnují realizaci občerstvení pro turistiku a možnost penzionu. Parcela 444/7 umožňuje veřejné prostranství.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 22

 • v námitce je navrhována úprava regulativů pro zámeckou zahradu a změna funkčního využití u parcel č. 46/7, parc. č. 46/8, parc. č. 46/1, parc. č. 46/9, parc. č. 32/3 v k. ú. Slatiňany – převedení na zeleň soukromou a vyhrazenou (technické zázemí správy zámku a zahrady, které nebylo nikdy přístupné veřejnosti)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje částečně, a to takto:

Parc. č. 63, parc. č. 46/2, parc. č. 46/6, parc. 68/3 budou vymezeny jako plocha veřejné zeleně s doplněním regulativů, parc. č. 46/7, parc. č. 46/8, parc. č. 46/1, parc. č. 46/9, parc. č. 32/3 — zeleň soukromá a vyhrazená.

Doplnění regulativů pro Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV):

Hlavní využití:

-          vyhražená zeleň specifická s kulturně historickou funkcí

-          zeleň parkově upravená

Přípustné využití:

 • využití pro kulturní účely, cestovní ruch a relaxaci
 • nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území
 • přístřešky, altány, drobné stavby, dětská hřiště, mobiliář pro vzdělávání a relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury

Podmíněně přípustné využití:

 • nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě.
 • Oplocování ploch a omezení otvírací doby pro veřejnost z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti apod. zejména v nočních hodinách, pokud toto omezení přístupu veřejnosti není prováděno ze soukromých účelů

Odůvodnění: Uvedení do souladu se skutečným stavem, úprava regulativů pro specifický typ zeleně.

Hlasování: 17/19 pro, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 23

 • v námitce se nesouhlasí s návrhem plochy Z32S na pozemku p.č. 322/13 (navržena komunikace jako propojka mezi ulicí Vítězství u Slunečního domu a cestou na Vlčnov)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: komunikace je z poz. p.č. 322/13 vyjmuta a posunuta východně  k parcele (západně) 321/2 a parcela 322/13 bude označena se symbolem * jako parcela pod povolení.

Odůvodnění: Na pozemku je již realizován záměr stavebníka, který byl konsultován i s orgánem územního plánování. Dopravní napojení bylo koncipováno jako pokračování obchvatu obce Orel, které ve vazbě na obchvat nebylo odsouhlaseno a dále jako obsluha této průmyslové zóny tak, aby doprava nezatěžovala plochy bydlení. Požadujeme řešit alternativní dopravní napojení této průmyslové zóny. Vhodné je dopravní vyústění řešit nikoli v těsné návaznosti na stávající objekt s oplocením, kde bude komplikace s rozhledy pro křižovatku a odsunout komunikaci mezi plochy občanské vybavenosti a výroby, čímž by komunikace efektivně obsluhovala všechny plochy v území.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 24

 • nesouhlas se zařazením pozemku p. č. 214/3 v k. ú. Škrovád do soukromé zeleně a zařazení tohoto pozemku k zástavbě (jde o pozemek vedle restaurace Monaco, cílem je zbourat srub a vybudovat nový dům blíže k Mysliveckému domu). Jako důvod je uveden hluk a rušení z provozu restaurace a dětského hřiště

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jednalo by se o izolovanou výstavbu v pohledově exponované lokalitě v cenném území krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko a chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 25 se skládá ze tří částí (velmi kráceno, vypořádání této námitky má celkem 11 stran)

 • 25/1 v námitce se navrhuje převést parcely č. 588/2, 588/3 a 588/5 v k. ú. Slatiňany na plochu ZS – zeleň soukromá (nad Podskálou)
 • 25/2 – v námitce je navržena na parc. č. 587/9 a 587/10 v k. ú. Slatiňany oprava funkčního využití území. Tyto parcely jsou součástí stávajícího RD a jsou navíc i pod společným oplocením, a to za účelem stavby dalšího rodinného domu
 • 25/3 – v námitce podatel trvá na rozvojové lokalitě 24/R (nad Podskálou vedle Třešňovky) dle dosud platného ÚP Slatiňany, která je určena pro občanskou vybavenost (plánovaný penzion).

Rozhodnutí:

 • Námitce 25/1 je rozhodnuto vyhovět takto: parcely č. 588/2, 588/3 a 588/5, vše v k. ú. Slatiňany budou převedeny na plochu ZS – zeleň soukromá
 • Námitce 25/2 se nevyhovuje
 • Námitce 25/3 se nevyhovuje

Odůvodnění:

 • Námitka 25/1 – nejedná se o veřejnou zeleň ale o soukromý sad či zahradu. Obdobně jsou v území jako ZS vymezeny podobné, či shodné plochy (Kochánovice) či je postupováno shodně jako u námitky č. 20
 • Námitka 25/2 – Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 587/7, kterou podatel v námitce zmiňuje, je v dané lokalitě samostatná, bez návaznosti na ostatní zástavbu. Nachází se na horizontu – pohledově izolována od níže položených domů, které jsou vybudovány při komunikaci kopírující tok řeky Chrudimky (v ulici s příznačným názvem Podskála). Takovouto individuální izolovanou výstavbu pak nelze považovat za důvod pro možnost dalšího zastavění směrem do volné zemědělské krajiny, a to v blízkosti zámeckého parku a oblasti slatiňanské Třešňovky. Tím spíše, že pozemek parc. č. 587/7 se nachází v památkové zóně.
 • Námitka 25/3 Podatel v námitce vyjadřuje požadavek na zachování plochy, která je v současné době vedena jako plocha penzionů pod označením 24/R, pro výstavbu. Návrh územního plánu vychází z koncepce, dle níž se ve volném prostoru od zámeckého parku (pozemek parc. č. 63 a související v k.ú. Slatiňany) směrem k souvislé zástavbě ve Škrovádu nepočítá se zástavbou, a to v zájmu ochrany nezastavěného území, volné krajiny a zeleně. Stejně jako se navrhuje vypuštění plochy 24/R, návrh vypouští též nedalekou zastavitelnou plochu označenou v dosavadním územním plánu jako 25/R. Zároveň ani druhá z ploch penzionů, která je upravena v dosavadním územím plánu a vedena pod označením 32/R v lokalitě nad Borkem, zachována být nemá a je převedena do ploch zemědělských. Jde o koncepční jednotný přístup. Podatel nevyužil možnosti 21 let, během kterých mu výstavbě nic nebránilo.

Hlasování:

 • Námitka 25/1 – 18/19 pro, 1/19 se zdržel
 • Námitka 25/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 25/3 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel

 

Námitka 26

 • Námitka navrhuje u p. č. 113/5 a 113/8 v k.ú. Škrovád, obec Slatiňany změnu jejich zařazení z kategorie PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ na PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Rozhodnutí: námitce je již vyhověno

Odůvodnění: Stávající plochy SM dle projednávaného územního plánu umožňují výrobní služby požadované podatelem

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 27

 • V námitce se navrhuje pozemek p. p. č. 171/5 v k. ú. Slatiňany (na sídlišti za Bonetem) zařadit do veřejné zeleně ze současné plochy, která je svým funkčním využitím dle současného platného územního plánu města určena pro bydlení vícepodlažní

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jedná se o soukromý pozemek a nikoli o pozemek města Slatiňany. Využití na veřejné prostranství (veřejnou zeleň) umožňují i stávající regulativy. Město má možnost jednat s vlastníkem pozemku o jeho možném odkupu za účelem zachování zeleně. Změna v této fázi pořizování ÚP by byla nepředvídatelný zásahem do vlastnických práv.

Hlasování: 12/19 pro nevyhovění, 4/19 proti, 3/19 se zdrželi

V návaznosti na námitku č. 27 bylo zastupitelstvem jednomyslně přijato usnesení, ve kterém je pověřena rada města vstoupit do jednání s majiteli pozemku 171/5 o jeho možném odkupu.

 

Námitka 28

 • Námitka požaduje převést funkční plochu Z4T v k.ú. Trpišov (při výjezdu z Trpišova na Práčov po pravé straně) na přestavbovou na bydlení (po ukončení zemědělské činnosti)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Lokalita Z4T bude vedena jako přestavbová na bydlení za podmínky ukončení zemědělské výroby.

Odůvodnění: Jedná se o půdy nízké kvality ze tří stran obklopené bydlením či rekreací kde rozvoj zemědělské činnosti není žádoucí. Z hlediska rozvoje Trpišova, kde navržené rozvojové plochy vyjma lokality Z2bT jsou již zastavěny či se zastavují. Lokalita Z2bT je reálně navíc nezastavitelná. Uvedené parcely mají jednoduché dopravní napojení včetně řešení IS.

Hlasování: 15/19 pro, 4/19 se zdrželi

 

Námitka 29

 • V námitce se navrhuje změna funkčního využití parcely č.124/2 v k.ú. Trpišov na bydlení (při výjezdu z Trpišova na Práčov po pravé straně)

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Tato změna by způsobila nežádoucí paprskovitý rozvoj obce, přičemž Trpišov má rozvojových lokalit v rámci udržitelného rozvoje dostatek

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 30

 • V námitce se navrhuje změna funkčního využití parcel č. 232/2, 232/2, 99 a 100 z ploch rekreace na bydlení

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jedná se sice o dostatečně velké území pro umístění RD (cca 960 m2), ale z hlediska návaznosti na okolí, které je rekreačního charakteru by vyhovění námitce rozdělilo rekreační plochy na dvě poloviny a následkem by bylo postupné drobení ploch rekreace. Na území města se nachází takovýchto zahrádkářských kolonií více (asi 15) a město k nim uplatňuje jednotný přístup. Není v zájmu města měnit funkční využití těchto rekreačních území pro účely trvalého bydlení

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 31

 • V námitce se navrhuje změna funkčního využití parcely č.125 a 126 v k.ú. Trpišov na bydlení (při výjezdu z Trpišova na Práčov po pravé straně)

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Tato změna by způsobila nežádoucí paprskovitý rozvoj obce, přičemž Trpišov má rozvojových lokalit v rámci udržitelného rozvoje dostatek

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

Připravuje se nový územní plán! Přijďte na veřejné projednávání!

Jak dopadne nový územní plán?

 
Jaká budoucnost čeká krajinu Slatiňan?
 
Přijďte se podívat na JEDNÁNÍ A HLASOVÁNÍ zastupitelů JIŽ TUTO STŘEDU 6.10. od 14 hod v SOKOLOVNĚ!
 
Na programu zastupitelstva bude projednání námitek k návrhu nového územního plánu.
 
Účast veřejnosti je důležitá!!!

Srdečně zvou zastupitelé Sedmy: 

Bc. Jan Brůžek - jako zastupitel byl zvolen předsedou výboru pro územní plánování

Ing. Petr Kolek -  je členem výboru pro územní plánování

Ing. Jaroslav Bušta

Mgr.Bc.Daniel Vychodil

David Drahokoupil

Mgr.Bc.Ivo Mandys

Kamila Picpauerová, DiS.

A další:

Jaroslav Bleha

Vlastimil Peřina

Tomáš Růžička

Jan Picpauer

Zdeněk Jirásek

Robert Koblížek

Iva Ryzová

Jana Švecová

Lenka Švadlenková

 

 

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px