Přihlásit se

Škola v novém kabátku

Škola se přestala schovávat za roušku z lešení a ukázala se v novém kabátku v barvě vanilkového pudinku ze školní jídelny.

Oprava fasády na hlavní budově se blíží do finále a škola se stává z jednou z hlavních dominant Slatiňan. Navíc se na budově objevilo také jedno překvapení v podobě hodin na průčelí. Dokončovací práce budou ještě probíhat na straně u hlavní silnice.

Školu čeká také rekonstrukce budovy 1. stupně u dětského hřiště. Jedná se o rozšíření prostor školy o tři učebny z důvodu rostoucího počtu žáků. Součástí je modernizace a rozšíření kapacity sociálního zařízení, řešení bezbariérovosti budovy i úprava okolí školy. Tato náročná akce bude probíhat částečně za provozu v průběhu celého školního roku při dodržení maximálně možných bezpečnostních a hygienických opatření. Staveniště bude odděleno od používaných prostor školy. Práce budou probíhat převážně v odpoledních hodinách tak, aby nebyla rušena výuka hlukem. Do budovy se bude vstupovat bočními vchody. Žákovské skřínky budou umístěny na chodbách u tříd. Po nezbytně nutnou dobu probíhající rekonstrukce sociálního zařízení budou žáci střídavě používat zařízení v jiném patře. Žáci budou řádně a průběžně poučováni o bezpečnosti v průběhu stavby.

Pedagogika není věda, ale umění říká Godi Keller

V úterý 22. listopadu se v prostorách Základní školy ve Slatiňanech uskutečnila přednáška, kterou organizoval ředitel pardubické Waldorfské školy Milan Barták. Skupina asi 30 posluchačů převážně z řad rodičů a pedagogů prožila dvě hodiny v přítomnosti charismatického, vtipného a moudrého učitele Godiho Kellera (na úvodní fotografii muž uprostřed).  

Tento norský waldorfský učitel často používá nadsázku, proto dle jeho vlastních slov učí už asi 300 let. Je to docent na universitě Rudolfa Steinera v Oslu. Vede pedagogické kurzy po celé Evropě i mimo ni. Prakticky stále cestuje a navštěvuje školy a školky po celém světě. Byl u zrodu evropské asociace rodičů waldorfských škol. Soustředí se na podporu zdravého rodičovství a je zván k přednáškám do nejrůznějších typů škol. V současnosti se zabývá především výchovou v době dospívání, těžce vzdělavatelnými dětmi a otázkou autority a rolí rodičů ve školách.

Tlumočení z němčiny v podání Daniela Vychodila bylo přesné a pokud mohu soudit, tak se nic neztratilo v překladu. Dan je totiž sám waldorsfským učitelem a bylo velké plus, že tématu rozumí, je mu blízké.  

Přinášíme vám pár myšlenek, které Godi ve své přednášce zmiňoval. Jsou to pouze střípky toho, co přednáška obsahovala.

Setkání s Godim Kellerem je zrovna jedna z věcí, kterou nelze popsat, to musíte prostě zažít.

Nebylo to o přednášení faktů ani žádné poučování. Godi vypráví příběhy, z jejichž závěrů posluchač pochopí pointu, prozře, ukáže se mu jiný úhel pohledu, který dosud třeba nevnímal…

A Godi Keller vypráví tak zábavně, že si myslím, že byli posluchači jeho vyprávěním naprosto fascinováni. Tedy já alespoň byla.

Tady je pár myšlenek, které norský učitel šíří po světě:

Soutěživost je opakem tvořivosti. Škola budoucnosti musí být úplně jiná, musí to být místo podporující kreativitu.

Godi se zamýšlí a hledá odpovědi na základní pedagogické otázky: Na co děti připravit? Co budou potřebovat?

Kritizuje velké školní systémy, které si kladou za cíl co nejdříve dětem do hlavy nacpat co nejvíc věcí.

Říká, že problémem jsou standardy, které na děti vztahujeme. Neplatí jen v České republice, jsou v podstatě mezinárodní. Je stanoveno, co se má dítě naučit, jak se má chovat, co má v daném věku zvládnout.

Godi zpochybňuje tzv. PISA testy (Programme for International Student Assessment), což je mezinárodní šetření, které je považováno za největší a nejdůležitější v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Položil nám otázku co je vlastně měřitelné a co měřitelné není.

Dá se změřit rychlost v učení, matematika, reprodukce faktů apod., ale nedají se změřit podle Godiho důležité veličiny jako jsou emoce, motivace a kreativita. Nelze tedy standardizovat pojem vědění. To přece není snadné - například nemůžeme mít jednotné měřítko vědění pro české a korejské děti.

Pedagogika není věda, ale umění. Na světě nepotkáte dvě stejné děti.

Co je to vzdělané dítě? Máme děti, které v životě směřují k praktickému či manuálnímu povolání. V minulosti škola vyhovovala i jim. Celkem brzy z ní odcházely a dál se vzdělávaly v určitém řemeslu. Dnes je ale škola postavena velmi intelektuálně a teoreticky, přitom do ní chodí i takové děti.

Zdůraznil roli předškolního vzdělávání a zastává názor, že pedagogové předškolních dětí by měli více zaplaceni než například středoškolští učitelé. Takovou váhu přikládá prvnímu kontaktu dítěte s prostředím, kdy je vlastně poprvé mimo svoji rodinu. Co se odehraje ve školce má větší váhu pro dítě než to, co přichází potom.

Spolupráce rodičů a učitelů

Učitelé potřebují svobodu pro svou práci, rodiče naopak nemají být pedagogy, ale měli by ze strany školy zažívat respekt. Když rodiče a učitelé porozumějí tomu, že mají rozdílné role, může to být prospěšné oběma stranám. Když si rodič myslí, že může určovat, jak by měla škola vypadat, moc tím nepomůže ani jí, ani svým dětem. A naopak, když učitel zatěžuje rodiče zoufalými dopisy o nezbednostech dětí, nakládá na ramena rodičů břemeno, které nemohou unést, protože vytýkané události už nemohou změnit. Pokud se dítě například doma chová dobře, ale ve škole ne, pak je to úkol, který musí vyřešit škola, nikoli rodiče.

Došlo i na existenciální otázky a zamyšlení, co je důležité pro budoucnost člověka.

Zdůrazňoval propojení člověka s místem, ve kterém žije a charakterizoval to slovy: „Zamilovat se do lesa na druhé straně.“ Co je také velice důležité, je kontakt s přírodou. Vzdělávání ve spojení s přírodou – to je jeden z nejvíce léčivých kroků pro budoucnost.

Když budu spjat s místem, ve kterém žiji, nebudu mít strach o budoucnost.

Pokud vás tato témata zajímají, tak je možné si zakoupit i knihu, která mu v české republice vyšla s názvem Škola srdce(m). skola srdce m

Autor k ní říká: „Myslím, že nejdůležitější je, aby současné školy vědomě vytvářely kulturu důvěry, zejména proto, že ve světě vládne kultura strachu,“

A příště určitě přijďte na setkání s Godim Kellerem.  

Nová okna škole sluší

Hlavní budova Základní školy ve Slatiňanech vždy patřila k nejhezčím historickým stavbám ve městě. Stavbu školy totiž realizovali místní věhlasní stavitelé František Schmoranz a jeho syn Jan. Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885. Nová budova byla po dostavbě vysvěcena farářem Schreibrem, který ve své řeči uvedl, že škola je ozdobou obce, ale také věhlasným pomníkem vydávající pochvalné svědectví o svědomité práci a dovednosti stavitele Fr. Schmoranze.

Cílem současného vedení školy je, aby toto téměř 135 let staré prohlášení platilo i dnes. Podle slov ředitele školy Mgr. Ivo Mandyse je snahou rekonstruovat školu tak, aby se přiblížila svému původnímu vzhledu.

Nejde však jenom o estetické hledisko, ale jedná se o projekt uskutečňovaný v rámci akce Realizace úspor energie ZŠ Slatiňany. Po pečlivé analýze, kdy energetický specialista vypracoval podrobný energetický audit budovy, byla navržena úsporná opatření, které je nutné realizovat.

Ve škole o letních prázdninách započala výměna oken, která je již z větší části hotová. To se podařilo díky maximálnímu úsilí pracovníků dodavatelské firmy PROFISTAV Litomyšl, ale také díky zaměstnancům školy. Těm se podařilo třídy, kabinety, sborovnu a hlavní schodiště připravit tak, aby mohl být bez problémů zahájen nový školní rok.  

Pokračující práce v ostatních prostorách školy postupují podle harmonogramu, aby byla zajištěna bezpečnost žáků a nebyla narušena výuka.  Dokončení výměny oken je plánováno nejpozději na říjen letošního roku.

Jak uvedl pan ředitel: „Původní okna byla již za hranicí životnosti, manipulace s nimi byla nebezpečná a docházelo ke značným tepelným ztrátám.“ Jak se změnil vzhled školy po výměně oken je patrný z fotografií.

star okna

nov kolaNově osazovaná okna jsou plastová, z vnější strany v imitaci dřeva v odstínu mahagon, zevnitř bílá. Ve snaze navrátit škole původní „tvář“ bylo zvoleno členění oken, tak jak to bylo v roce 1885 navrženo a realizováno již zmiňovaným autorem projektu architektem Schmoranzem.  

Nová okna jsou momentálně nejviditelnější změnou na vzhledu školy. Byť se jedná o napodobeniny, tak je již nyní patrné, že nová okna škole sluší a vrátila jí důstojnost.

Významnou výhodou nových oken je také snížení hlučnosti ve třídách, které mají okna směrem k velmi rušné hlavní silnici. Pro zajištění kvality vzduchu a sledování koncentrace škodlivého oxidu uhličitého, budou ve třídách instalovány indikátory, které upozorní na nutnost větrání místnosti. 

Po ukončení topné sezóny v roce 2020 bude následovat rekonstrukce dosluhující plynové kotelny, která je atypicky umístěná v podkroví budovy. Budou instalovány moderní kotle s vysokou účinností doplněné systémem měření a regulace.

Ředitel školy vyzdvihuje ekologický aspekt: „Od uvedených opatření si slibujeme snížení spotřeby energie o cca 25% a zlepšení tepelného komfortu v zimních i letních měsících. Projekt současně zapadá do koncepce globálních ekologických cílů – snížením spotřeby neobnovitelných paliv (zemního plynu) dojde nejen k úspoře veřejných peněz, ale současně i ke 20 % snížení množství produkovaného oxidu uhličitého, skleníkového plynu, který je nejvíce zodpovědný za probíhající klimatickou změnu.“

Investorem celé akce je Město Slatiňany, přičemž celkové náklady budou cca 7,6 mil. Kč. Na rekonstrukci byla také podána žádost o dotaci z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, která by měla pokrýt 40% způsobilých výdajů.  

„Celému projektu předcházela náročná příprava, která byla zahájena v prosinci 2018. Také následná realizace je výsledkem velmi dobré práce projektového týmu, jehož členové - projektanti, dotační manažer, stavbyvedoucí a technický dozor -  jsou nejen profesionálové, ale jsou také vzájemně maximálně vstřícní“ oceňuje dobrou spolupráci na náročném projektu Mgr. Ivo Mandys i projektová manažerka RNDr. Jitka Dosoudilová.

Přejeme škole, aby se dočkala také nové fasády, kterou by si jistě zasloužila, aby i v budoucnu platilo, že: ŠKOLA JE OZDOBOU OBCE.

 

 

 

Zdroj úvodní pasáže o historii školy: Ozvěny Slatiňan, únor 2017, článek Základní škola si připomněla130 let existence nové budovy, autor Ing. Milan Vorel

 

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

11°C

Slatiňany

Showers

Humidity: 84%

Wind: 20 km/h

Banner 468 x 60 px