Přihlásit se
Jaroslav Bušta

Jaroslav Bušta

Jak dopadlo jednání zastupitelstva k novému územnímu plánu Slatiňan

Ve středu 6. října 2021 od 14 hodin probíhalo ve slatiňanské Sokolovně jednání zastupitelstva, jehož hlavním bodem bylo vypořádání námitek a připomínek k připravovanému územnímu plánu, jak jej sestavil Výbor pro územní plánování společně s pořizovatelem územního plánu. Jednání trvalo únavných téměř osm hodin, a přesto byl přítomen velký počet zástupců veřejnosti.

Z 21 zastupitelů bylo přítomno 19,  ze  zdravotních důvodů  byli omluveni paní Jana Hromádková a Jaroslav Malina (oba KSČ).

Po schválení programu byl nejprve vypořádám bod, který vzešel z předchozích zastupitelstev, tedy aby Město jednalo se zástupci Lesů ČR o odkupu Kočičího hrádku. Bohužel po jednání s Lesy ČR vyplynulo, že odkup není reálný, neboť Lesy ČR nechtějí vytvářet enklávy cizího majetku uvnitř svých lesních ploch. Proto bylo zrušeno usnesení zastupitelstva o odkoupení Kočičího hrádku s tím, že Město bude jednat o jeho dlouhodobém pronájmu.

Dalším a hlavním bodem bylo vypořádání námitek a připomínek k Územnímu plánu. Vznik územního plánu není jednoduchý, jde o náročnou a kontinuální práci vyžadující perfektní znalost území, historické souvislosti a často náročná jednání s občany, dotčenými institucemi (policie, hasiči, životní prostředí, hygiena, památková péče a další) a především s pořizovatelem, tedy MěÚ Chrudim, které v tomto případě bylo zastoupeno Bc. Zdeňkem Havlíkem. Zastupitelstvo města ustavilo po posledních volbách Výbor pro územní plán, v jehož čele stojí pan  Ing. Jan Brůžek (Sedma), jeho dalšími členy jsou Ing. Petr Kolek (Sedma), Dominik Pavliš (KDU-ČSL), Daniel Dalecký (ODS a TOP 09) a Jiří Urválek (ODS + TOP 09). Výbor pracoval i v předchozím volebním období, jeho obsazení však bylo odlišné). Výbor je především poradním orgánem zastupitelstva. Jehož hlavním úkolem je  příprava a posouzení podkladů pro jednání a rozhodování zastupitelstva z hlediska osob znalých místních poměrů a komunikace s pořizovatelem územního plánu prostřednictvím určeného zastupitele.

Jednotlivé body byly představovány a vysvětlovány zastupitelům a veřejnosti pověřeným zastupitelem pro územní plán Ing. Brůžkem. Nutno dodat, že zastupitelé byli již dopředu s vypořádáním námitek podrobně seznámeni, a to celkem na dvou neveřejných seminářích, kde se jednotlivé body velmi pečlivě a dopodrobna rozebíraly a každý ze zastupitelů se mohl dotazovat na detaily, a to jak členů výboru pro územní plánování, tak pořizovatele. Díky těmto seminářům bylo následné jednání zastupitelstva urychleno, ale kvůli velkému množství námitek a připomínek trvalo i tak téměř osm hodin.

Námitky k návrhu územního plánu mohli podávat občané, právnické osoby, vlastníci či Město Slatiňany, a to po veřejném projednání, které se konalo již v roce 2019. Následně poté probíhalo zpracování dokumentu – návrhu vypořádání námitek a připomínek, ke kterému se ještě musely vyjádřit dotčené orgány státní správy. Tímto dokumentem se nyní zastupitelé zabývali. Po schválení tohoto návrhu bude proveden zákres architekty do návrhu územního plánu, poté proběhne další kolo veřejného projednání, ve kterém však mohou námitky a připomínky vznášet pouze ti, kterých se zakreslené změny dotýkají.

V prvním fázi jednání probíhalo schvalování šestnácti námitek, které podalo Město Slatiňany. Námitky města se týkaly především úprav regulativů a textů (1M, 7M, 12M, 13M, 14M, 15M, 16M), korekci funkčního využití ploch tak, aby odpovídala skutečnosti (4M, 6M), změny funkčního využití ploch (2M, 3M, 5M, 8M, 9M, 10M, 11M).

Další částí programu bylo vypořádání námitek a připomínek, které podaly občané či právnické osoby, které na dotčeném území žijí, vlastní nějaké nemovitosti či zde působí.

Jednání probíhalo velmi intenzivně, po představení a vysvětlení, čeho se daná námitka či připomínka týká, následoval prostor, ve kterém mohli zastupitelé vznášet dotazy. Této možnosti však příliš nevyužívali, a to díky proběhlým seminářům pro zastupitele, kde byly dotazy již vysvětleny. Následně byl dán prostor veřejnosti. V tento moment většinou vystoupili podatelé námitek a připomínek a také osoby mající vztah či vazbu k řešenému prostoru.

V průběhu jednání se ukázalo, že panem starostou požadované kompletní čtení celého znění námitek je časově nereálné, neboť celý dokument má 78 stran. Proto bylo na návrh Mgr. Bc. Daniela Vychodila (Sedma) přijato usnesení, že pověřený zastupitel vždy jednotlivé námitky vysvětlí a v případě požadavku zastupitelů, či přítomné veřejnosti bude čteno kompletní znění. Hlasování o této úpravě jednání: pro bylo 18 z 19 zastupitelů, 1 z 19 zdržel.

Jednání přineslo také několik velmi emotivních chvil, během kterých muselo být zakročeno panem starostou, který jednání řídil po formální stránce, musel také několikrát odebírat slovo zástupcům veřejnosti, neboť se odkláněli od tématu či jejich vystoupení trvalo déle než umožňuje jednací řád.

Vzhledem k tomu, že předložené znění bylo dopředu zastupitelům známo, byly všechny body schváleny v navrženém znění, a to naprostou, drtivou většinou. Pouze v jednom případě bylo hlasování více „rozpolcené“, a to v případě námitky č. 27, ale i ta byla schválena s doplněním dalšího rozhodnutí zastupitelstva, kterým zastupitelé Město Slatiňany pověřili dalšími kroky, které by vedly k odkupu dotčeného pozemku na sídlišti.

Jednání muselo být hlasováním zastupitelů prodlouženo, jinak by muselo dle jednacího řádu skončit do 21. hodiny. Toto bylo jednomyslně schváleno, neboť si zastupitelé uvědomují, že jakékoli přerušení je zdržením při schválení tak zásadního dokumentu. Jednání skončilo až před 22. hodinou.

Zde si můžete projít jednotlivé námitky a připomínky. 1M až 16M byly podány Městem Slatiňany, námitky 1 až 31 byly podány občany a právnickými osobami. Znění je kráceno a zjednodušeno.

Námitka 1M - Úprava podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití se skládala ze dvou částí.

 1. Úprava regulativů pro návrhové plochy bydlení tak, aby se nemíchalo bydlení v rodinných domech s bytovými domy.

Rozhodnutí: námitce 1M a je vyhověno takto: z ploch pro bydlení – městských (SM) vyjmout bydlení v bytových domech resp. nelze umísťovat nové BD ve stabilizovaných plochách. Pro bytové domy definovat samostatnou funkční plochu bydlení hromadné vysokopodlažní, kde budou povoleny 3 nadzemní podlaží + 1 ustoupené u BD a to jak pro stávající plochy tak pro návrhové. Ustoupené podlaží bude definováno jako výška ustoupeného podlaží = vzdálenost ustoupení. V ploše Z1bS definovat část plochy pro bydlení hromadné.

Hlasování: 19/19 pro

 1. V návrhových plochách SM (městské plochy bydlení) povolit drobné chovatelství a pěstitelství, které je ve stabilizovaných plochách povoleno.

Rozhodnutí: námitce 1Mb je vyhověno takto: Pro plochy SM doplnit v přípustném využití drobné chovatelství a pěstitelství.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 2M - Změna způsobu využití plochy R1S - územní rezervy pro občanskou vybavenost (OV)

 • týká se lokality vedle základní školy, která byla doposud vedena jako územní rezerva pro občanské vybavení pro rozšíření základní školy. Ale protože rozšíření bude provedeno nástavbou, není tato rezerva potřebná.

Rozhodnutí: námitce 2M je vyhověno takto: Plocha R1S bude převedena na plochu SM (plocha smíšená obytná - městská).

Odůvodnění: Rozšíření kapacity školy lze řešit i nástavbou objektu (v současnosti je již vydáno společné rozhodnutí – územní rozhodnutí + stavební povolení na nástavbu severního křídla školy). Jedná se o plochu uprostřed města, kde není správné z hlediska urbanismu, aby byla vymezena plocha NZ – plochy zemědělské.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 3M - Změna způsobu využití plochy Z7SK – plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

 • týká se lokality na levém břehu Chrudimky mezi Škrovádem a Podskálou, kde dle stávajícího ÚP byla navrhovaná lokalita veřejná zeleň.

Rozhodnutí: námitce 3M je vyhověno takto: plochu Z7SK v současné době kategorizovanou jako plochu veřejné zeleně převést na plochu zemědělskou (NZ).

Odůvodnění: V ploše Z7SK se nachází orná půda I. a II. třídy ochrany, která je obhospodařována a neslouží veřejnosti. Vymezení plochy veřejné zeleně v tomto území se jeví jako neopodstatněné.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 4M - Změna plochy Z9SK z hlediska časového horizontu využití plochy

 • lokalita kompostárny u seníku za Škrovádem

Rozhodnutí: námitce 4M je vyhověno takto: plocha kompostárny označená jako návrhová plocha změn Z9SK kategorizovaná jako plocha výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) bude převedena na plochu stabilizovanou stejného způsobu využití (VZ).

Odůvodnění: V návrhové ploše změny Z9SK se nachází kompostárna Města Slatiňany, která je již povolena a slouží svému účelu.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 5M - Částečná změna způsobu využití návrhové plochy Z4bS

 • lokalita po pravé straně silnice mezi Slatiňany blíže k Presům

Rozhodnutí: námitce 5M se vyhovuje takto: v návrhové ploše Z4bS na pozemku s parcelním číslem 357/21 k.ú.  Slatiňany změnit způsob využití na plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV).

Odůvodnění: Město Slatiňany nabylo tento pozemek od Pardubického kraje za účelem výstavby senior centra, ale investor nebyl schopen záměr naplnit, a proto je vhodné, aby občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) zůstalo hlavním způsobem využití tohoto pozemku.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 6M - Vyčlenění hřiště na sídlišti „za Bonetem“

 • námitka směřovala k vyčlenění hřiště v sídlišti za Bonetem a vytvoření samostatné funkční plochy občanského vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení (OS)

Rozhodnutí: námitce 6M není vyhověno.

Odůvodnění: Daný pozemek s hřištěm je ve vlastnictví Města Slatiňany a je plně v moci města, zda zde bude či nebude hřiště. Plochy bydlení dětská hřiště a sportovní plochy již umožňují a jen velké sportovní areály se vymezují samostatně.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 7M – Úprava regulativů pro funkční plochy „Plochy lesní (NL)“ a „Plochy rekreace (RI)“ v návaznosti na problematiku chatové oblastí Borek

 • námitka se týká chatové oblasti „Borek“ kde v minulosti vznikly objekty pro rekreaci v lesních pozemcích, a to v období především před rokem 1989, kdy se neřešily vlastnické poměry pozemků pod budovanými chatami, cílem této regulace je ochránit lesní pozemky a zakotvit jednotný přístup v řešení sporů mezi majiteli chat a pozemků.

Rozhodnutí: námitce 7M se vyhovuje takto:

Budou doplněny regulativy: Přípustné využití:  rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI zahrádkových osadách a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa (regulativ v ploše NL)

Odůvodnění: Princip spočívá v tom, že plocha s vlastním objektem pro rodinnou rekreaci bude trvale vyjmuta z plochy pro plnění funkce lesa a plocha v bezprostřední blízkosti objektu bude z uvedené lesní plochy vyjmuta dočasně. Pro tyto vyjmuté plochy je pak třeba stanovit regulaci, která bude především zohledňovat ryze přírodní charakter lokality a bude přispívat k ochraně přírodního prostředí lesa, v kterém jsou chaty umístěny.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 8M – Přístup a příjezd k pozemkům p.č. 56 a st.p.č. 23 v k.ú. Slatiňany

 • zajištění přístupu k pozemkům severozápadně od kostela sv. Martina, v námitce je navrženo vytvoření samostatné funkční plochy a její začlenění do ploch „DS“ (dopravní infrastruktura - plochy silniční)

Rozhodnutí: námitce 8M se nevyhovuje

Odůvodnění: Námitka je bezpředmětná. Přístup a příjezd k pozemkům p.č. 56 a st.p.č. 23 v k.ú. Slatiňany je možný přes plochu zeleň veřejná, jelikož tato plocha naopak umožňuje dopravní a technickou infrastrukturu.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 9M – Zařazení pozemků p.č. 10/27 a p.č. 17/1 v k.ú. Slatiňany do jiné funkční plochy

 • pozemky se nacházejí v Medunově ulici za městským úřadem, mají dohromady plochu 251 metrů čtverečních a cílem této námitky je zde umožnit do budoucna vybudování parkoviště za zatravňovacími tvárnicemi

Rozhodnutí: námitce je vyhověno takto: Pozemky p.č. 10/27 a p.č. 17/1 v k.ú. Slatiňany budou převedeny na plochu DS1 – dopravní plocha silniční

Odůvodnění: Jedná se o poměrně malou travnatou plochu bez hodnotných vzrostlých dřevin ve vlastnictví města, které zde má záměr vybudovat plochu pro parkování osobních automobilů, kterých je v daném místě nedostatek.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 10M – Rozšíření plochy Z2S

 • lokalita Z2S je po levé straně ulice Sečská naproti ARKOVu, cílem námitky bylo zvětšení lokality pro vhodnější uspořádání budoucích parcel

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Rozšíření plochy Z2S na plochy bydlení není možné z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Nejedná se o plochu, která by byla v současném územním plánu určena pro bydlení, nebo kde by převažoval veřejný zájem a tudíž se na toto území nevztahuje výjimka v zákoně na ochranu zemědělského půdního fondu

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 11M – Kunčí – lokalita Z3K

 • lokalita je západně od Návesního rybníka
 • námitka požaduje ponechání lokality ve funkční ploše „NZ“ (plochy zemědělské) a nepřevádět do změnové plochy „BV“ (plochy bydlení venkovské) s odůvodněním, že nelze lokalitu dopravně vhodně napojit

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Lokalita zůstane ve změnové ploše „BV“ (plochy bydlení venkovské), neboť ji lze napojit jednosměrnou komunikací. Z tohoto důvodu je zde dohoda o parcelaci, aby se lokalita řešila jako celek.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 12M - Úprava textové části u odstavce „PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU“.

 • námitka se týká podmínek pro lokality Z8aS a Z11S na levé straně ulice Sečská směrem ze Slatiňan, aby nedocházelo při nové výstavbě k budování sjezdů na ulici od každé parcely, což by vytvářelo nebezpečná místa a nebylo by schváleno dotčenými orgány

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: řešení sjezdů na ulici Sečskou z ploch Z8aS a Z11S pomocí územní studie nebo dohody o parcelaci. Maximálně budou ale 2 nové křižovatky. Podmínkou bude dohoda o parcelaci.

Odůvodnění: Dopravní napojení lokality nelze řešit pouze pomocí současných křižovatek. Nové křižovatky a nikoli sjezdy na silnici III. třídy mohou být v budoucnu zřízeny, ale pouze v omezeném množství a v souladu s celkovým dopravním řešením území. Silnice III. třídy – Sečská je frekventovaná a je zde počítáno s cyklostezkou. Sjezdy zde vytváří dopravně nebezpečnou situaci jak pro auta, tak v budoucnu pro cyklisty.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 13M – Regulativy funkční plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské)

 • námitka upravuje obecné regulativy, a to tak, že do nepřípustných možností využití ploch SV se zařazují „nové objekty pro rodinnou rekreaci“ a do možností přípustných bude použita formulace „rodinná rekreace ve stávajících objektech“

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Odůvodnění: Jde o to, aby v plochách smíšené venkovské obytné zástavby nemohly vznikat nové objekty pro rekreaci – chaty (zjednodušeně řečeno nové chaty mezi rodinné domy)

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 14M – Regulativy funkční plochy VS (plochy smíšené výrobní)

 • současné regulativy hlavního využití jsou formulovány velice nejasně a nepřehledně, cílem je, aby v katastru Slatiňan nevznikla ve výrobních plochách velká živočišná výrobna, netýká se jiných katastrů (Trpišov, Škrovád, Kunčí) a netýká se drobných chovů hospodářských zvířat a drůbeže

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Regulativy funkční plochy VS (plochy smíšené výrobní) budou jednoznačněji definovány, a to takto: v k.ú. Slatiňany je nepřípustná živočišná výroba.

Odůvodnění: Regulativy hlavního využití jsou formulovány nepřehledně, požadujeme jasně definovat zejména ve vazbě na živočišnou výrobu a občanskou vybavenost.

Hlasování: 16/19 pro, 2/19 proti, 1/19 se zdržel

 

Námitka 15M – Označení bývalého evangelického hřbitova Kunčí

 • námitka požaduje doplnit označení „pietní místo“ na pozemku p.č. 75 v k.ú. Kunčí

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: doplnit označení „pietní místo“ u bývalého hřbitova na p.č. 75 Kunčí do koordinačního výkresu.

Odůvodnění: Jedná se o bývalý evangelický hřbitov Kunčí, které je pietním místem. Bývalý hřbitov byl na náklady města revitalizován v roce 2018.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 16M – Stavby rodinných domů v druhé linii

 • námitka požaduje stanovit v územním plánu zákaz staveb rodinných domů v druhé linii (v zahradách rodinných domů) ve všech katastrálních územích města, a to z důvodu zamezení neúměrného „zahušťování“ zástavby a nevhodného narušování urbanistické struktury nízkopodlažních obytných lokalit

Rozhodnutí: námitce je vyhověno takto: Zákaz staveb rodinných domů v druhé linii (v zahradách rodinných domů) je řešen úpravou minimální výměrou parcel v kapitole PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU, která platí i pro stabilizované plochy, a to tak, že ve stabilizovaných plochách BV je minimální výměra pozemku pro nový RD 500 m2 a v plochách SV minimální výměra pozemku pro nový RD 700 m2. Při dělení pozemku musí mít obě části min 500 resp. 700 m2. Doplňkové (vedlejší) stavby budou plošně maximálně 50 procent stavby hlavní a nebudou obsahovat pobytové místnosti, koupelny atd. RD budou situovány v přední části zahrady a nikoli v zadní části. V návaznosti na výměru ve stabilizovaných plochách bude přizpůsobena i minimální výměra v návrhových plochách na BV 700 m2 a SV 1000 m2.

Odůvodnění: Z důvodu zamezení neúměrnému „zahušťování“ zástavby a nevhodnému narušování urbanistické struktury nízkopodlažních obytných lokalit a obcházení stavby hlavní stavbou doplňkovou či vedlejší. RD budou situovány v přední části zahrady a nikoli v zadní části, a to zejména z důvodu zajištění přechodu do volné krajiny v okrajových částech města.

Hlasování: 17/19 pro, 1/19 proti, 1/19 se zdržel

 

Námitka 1

 • týká se lokality Z8aS, na levé straně ulice Sečská při výjezdu ze Slatiňan
 • v námitce je navrženo, aby bylo možné budovat v lokalitě nové křižovatky
 • námitka je víceméně shodná s námitkou 12M

Rozhodnutí: námitce je vyhověno takto: řešení sjezdů na ulici Sečskou z ploch Z8aS a Z11S provést společně pomocí dohody o parcelaci. Maximálně budou ale 2 nové křižovatky.

Odůvodnění: identické jako u námitky 12M

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 2

 • v námitce je navrženo, aby lokalita Z44S (parcela 840 a část parcely 551/1) byla z návrhu vyňata jako plocha silniční dopravní infrastruktury (navržené parkoviště u vodojemu v Kaštance) a byla ponechána jako plocha zemědělská, příp. zařazena do ploch veřejné zeleně.

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Vypustit plochu parkoviště Z44S a plochu Z44S řešit jako plochy NZ (zemědělská půda), kde veřejná zeleň může být.

Odůvodnění: (ve zkratce) lokalita je pro své cenné krajinářské ztvárnění a rekreační využití cennější, nové parkovací plochy jsou nově navrženy v nedaleké lokalitě u Monaca

Hlasování: 18/18 pro

 

Námitka 3

 • týká se lokality na levém břehu Chrudimky mezi Škrovádem a Podskálou, kde dle stávajícího ÚP byla navrhovaná veřejná zeleň.
 • shodné s námitkou 3M

Rozhodnutí: námitce 3M je vyhověno takto: plochu Z7SK v současné době kategorizovanou jako plochu veřejné zeleně převést na plochu zemědělskou (NZ).

Odůvodnění: V ploše Z7SK se nachází orná půda I. a II. třídy ochrany, která je obhospodařována a neslouží veřejnosti. Vymezení plochy veřejné zeleně v tomto území se jeví jako neopodstatněné.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

Námitka 4 se skládá ze tří částí

 • 4/1 – nesouhlas se zařazením pozemků 78/5 a 78/1 v k. ú. Slatiňany do navrženého způsobu využití, viz námitka 2M
 • 4/2 – Nesouhlas s využitím pozemků 217/1 a 235/1 v k. ú. Slatiňany k veřejným účelům, neboť není vyřešeno financování jak zeleného ochranného pásu, tak komunikace přetínající pozemek 217/1. Navrhováno zelený ochranný pás oddělující pozemek 217/1 a 295/1, tak komunikaci, přetínající pozemek 217/1 na těchto pozemcích zrušit
 • 4/3 – nesouhlas s využitím části pozemku 334/5 k. ú. Slatiňany pro dopravní stavby, vzhledem k tomu, že uvedené vymezení není v souladu s požadavky ŘSD a požadavek celý pozemek zařadit do kategorie VS

Rozhodnutí:

 • Námitce 4/1 se vyhovuje takto: vyhovuje se převodem na plochu SM
 • Námitce 4/2 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 4/3 se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění:

 • Námitka 4/1 – viz odůvodnění 2M
 • Námitka 4/2 – Jedná se o zeleň v ochranném pásmu komunikace, kde nebude možno umísťovat stavby a jde o ochranu proti hluku a přechod do volné krajiny, pozemek je ve svém konci stejně nezastavitelný. Financování není předmětem územního plánování, ale logicky financování zajistí investor, který lokalitu případně koupí pro svůj investiční záměr a bude dle zákona nucen řešit i urbanistické hodnoty. Rozhodnutí o námitce je i v souladu s námitkou pod bodem 9.
 • Námitka 4/3 – Jelikož se jedná o plochu v bonitě půdy I., je dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu § 4. změna funkce možná jen na plochy zemědělské, a nebo zachovat stávající stav, což je tento případ

Hlasování:

 • Námitka 4/1 – 18/19 pro, 1/19 se zdržel
 • Námitka 4/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 4/3 – 19/19 pro nevyhovění

Námitka 5

 • Námitka se týká pozemků 218/6,218/7,218/8,218/9 v k .ú. Kunčí v blízkosi chatové osady Borek
 • Podatel požaduje ponechání pozemků ve stávajícím funkčním využití k zástavbě pro penzion

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Lokalita navazuje na rekreační chaty, kde je zástavba jen stabilizována a není možný rozvoj. I z tohoto důvodu zde není výstavba žádoucí. V souladu se správním řádem není možné dělat pro jednoho výjimku. Návrhová plocha nenavazuje na zastavěné území, jak je nově podmíněno Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, čímž se doposud platná dokumentace neřídila, jelikož v té době Zásady územního rozvoje Pardubického kraje neexistovaly. Plocha pro výstavbu byla v územním plánu od roku 2006, což je dostatečná doba pro alespoň zahájení výstavby. Stavba by navíc musela být v bezprostřední blízkosti lesa, a to v řádů jednotek metrů, kdy ochranné pásmo lesa je 50 metrů a záměr nevyhoví ani udělované výjimce 25 metrů.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 6 se skládá ze sedmi částí

 • 6/1 navrhuje vypustit plochu Z5T (parkoviště za lesíkem při jízdě od Kochánovic do Slatiňan po pravé straně
 • 6/2 navrhuje přesunutí plochy Z10SK (parkoviště pod Monacem)
 • 6/3 navrhuje vyčlenit novou parkovací plochu na pozemku p.č. 199/23 v k.ú. Škrovád pod komunikací Monako – Trpišov vedle Mysliveckého domu
 • 6/4 navrhuje vypustit plochu Z8aS (po levé straně ulice Sečská při výjezdu ze Slatiňan) z ploch pro bydlení a vrátit ji mezi plochy zemědělské
 • 6/5 navrhuje vyjmout bytové domy z ploch SM a BI, vytvořit novou plochu pro bytové domy
 • 6/6 navrhuje v plochách SM umožnit jako přípustné využití drobné chovatelství a pěstitelství (úprava regulativů)
 • 6/7 navrhuje poz. p.č. 429 a 60/7 v k.ú. Škrovád (kamenné schodiště ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na DS1 (ostatní komunikace)

Rozhodnutí:

 • Námitce 6/1 se vyhovuje takto: Plocha Z5T bude vypuštěna a je navržena alternativní plocha.
 • Námitce 6/2 se vyhovuje takto: Plocha Z10SK se přesune na levou stranu příjezdové komunikace k restauraci Monako. Jedná se o roh pozemku p.č. 207/1 v k.ú. Škrovád
 • Námitce 6/3 se vyhovuje
 • Námitce 6/4 se nevyhovuje
 • Námitce 6/5 se vyhovuje takto: z ploch pro bydlení – městských (SM a BI) vyjmout bydlení v bytových domech, resp. nelze umísťovat nové BD ve stabilizovaných plochách. Pro bytové domy definovat samostatnou funkční plochu bydlení hromadné vysokopodlažní, kde budou povoleny 3 nadzemní podlaží + 1 ustoupené u BD, a to jak pro stávající plochy, tak pro návrhové. Ustoupené podlaží bude definováno jako výška ustoupeného podlaží = vzdálenost ustoupení. V ploše Z1bS definovat část plochy pro bydlení hromadné.
 • Námitce 6/6 se vyhovuje takto: Pro plochy SM doplnit v přípustném využití drobné chovatelství a pěstitelství.
 • Námitce 6/7 se vyhovuje takto: změna z využití SM na DS1 (ostatní komunikace)

Odůvodnění:

 • Námitka 6/1 – Lokalita je vypuštěna z hlediska zachování volné krajiny a bezpečnostních důvodů – přecházení přes silnici a vyjíždění na ni v blízkosti nepřehledné zatáčky
 • Námitka 6/2 - Parkoviště bude méně exponované a bude bezpečnější. Auta nebudou couvat do komunikace, která je navíc na vnitřní straně oblouku zatáčky.
 • Námitka 6/3 – Jedná se v okolí o zastavěné území, skryté pohledům díky terénnímu zlomu a okolní vegetaci, je zde vhodné výchozí stanoviště pro vstup do rekreačních lesů.
 • Námitka 6/4 – Jedná se o lokalitu, která je již rozestavěna dle dříve schváleného ÚP, je nutné zachovat spravedlivý a jednotný přístup a předvídatelnost ke všem
 • Námitka 6/5 – Není vhodné v jednotlivých plochách pro bydlení kombinovat zástavbu rodinných domů s bytovými domy.
 • Námitka 6/6 – Jedná se o sjednocení regulativů tak, aby nebyl rozdíl v návrhové ploše a následně ve stabilizované ploše.
 • Námitka 6/7 – Jde o uvedení do skutečného stavu

Hlasování:

 • Námitka 6/1 – 19/19 pro
 • Námitka 6/2 – 19/19 pro
 • Námitka 6/3 – 15/19 pro, 4/19 se zdrželi
 • Námitka 6/4 – 15/19 pro nevyhovění, 2/19 proti, 2/19 se zdrželi
 • Námitka 6/5 – 19/19 pro
 • Námitka 6/6 – 19/19 pro
 • Námitka 6/7 – 19/19 pro

 

 

Námitka 7

 • Navrhuje změnu na zastavitelné území, a to parcel (či jejích částí) parc. č. 107 orná půda, 76/35 orná půda, 76/34 trvalý travní porost, vše v k.ú.Trpišov, a to pro stavbu stodoly

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Jedná se o osamocenou výstavbu stodoly bez přímé vazby na rodinný dům ve vzdálenosti cca 100 metrů. Jedná se o stodolu umísťovanou bezprostředně k lesnímu pozemku na pozemek, na kterém je „les“ ale nejedná se o lesní pozemek. Stavba by byla v bezprostřední blízkosti lesa, a to v řádů jednotek metrů, kdy ochranné pásmo lesa je 50 metrů a záměr nevyhoví ani udělované výjimce 25 metrů.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 8

 • Navrhuje převést parcelu č. 86/47 v k. ú. Škrovád do dopravních staveb (schodiště od pomníčku na návsi ve Škrovádu)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: plocha převedena do DS1

Odůvodnění: Jedná se o uvedení do souladu se skutečností. Prostup území bude nadále zachován.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 9

 • Námitka požaduje etapizaci výstavby na plochách Z5cSK, Z7cK, Z7dK, Z7eK, Z5aSK a Z5bSK (jihovýchodní část Škrovádu) a jako podmínku pro další výstavbu v uvedených lokalitách vybudování nového dopravního připojení této lokality

Rozhodnutí: námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: Podmínky v území byly již nastaveny regulačním plánem a tyto podmínky s aktualizací v území převzala následná územní studie, která řeší další vstup do území. Měnit podmínky a zakazovat výstavbu na zbývajících parcelách, které ještě nebyly zastavěny do doby, než zajistí další přístup je v rozporu se Správním řádem a to § 2 bod (4), aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly

Hlasování: 17/19 pro nevyhovění, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 10 se skládá ze tří částí

 • 10/1 navrhuje poz. p. č. 154/1 a 154/10 v k. ú. Slatiňany (mezi Sokolovnou a T.G. Masaryka, ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na ZV (veřejná zeleň) v souvislosti s uvažovaným přebudováním na parčík
 • 10/2 navrhuje poz. p. č. 664/3 a 154/15 v k. ú. Slatiňany (ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na DS1 (ostatní komunikace) pro zachování dostupnosti plánovaného parčíku a pěší dostupnosti Sokolovny
 • 10/3 navrhuje plochy izolační zeleně kolem nevzhledných účelových budov a průmyslových ploch v pohledových směrech na město

Rozhodnutí:

 • Námitce 10/1 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 10/2 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 10/3 se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění:

 • Námitka 10/1 – Regulativy územního plánu požadovanou funkci – parčík ve stávající funkční ploše již umožňují.
 • Námitka 10/2 – Regulativy územního plánu požadovanou funkci – komunikaci ve stávající funkční ploše již umožňují.
 • Námitka 10/3 – U ploch výrobních a skladovacích areálů – plochy VS bude nově podmínka současně předložit návrh ozelenění, a to jak z důvodu pohledových na město, tak případně k odclonění obytné zástavby. Jedná se ale o nové areály. Kreslit ke stávajícím areálům zeleň je zbytečné, jelikož nikdy nevznikne. Není možnost vlastníka výrobního areálu donutit zeleň vysázet - navíc většinou na cizí pozemky sousedící s výrobními areály.

Hlasování:

 • Námitka 10/1 – 17/19 pro nevyhovění, 1/19 proti, 1/19 se zdržel
 • Námitka 10/2 – 19/19 pro nevyhovění
 • Námitka 10/3 – 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 11

 • v námitce se nesouhlasí se stávajícím zařazením parcely č. 156/1 k.ú. Škrovád (levobřežní část Škrovádu za č.p. 106) a navrhuje se zařazení části dotčeného pozemku do funkční plochy určené k bydlení, zbývající plochu zařadit do kategorie NZ

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: celá parcela bude převedena na plochu NZ – plochy zemědělské

Odůvodnění: Parcela je z větší části stále vedena jako plocha NZ - plochy zemědělské a z části jako návrhová plocha veřejné zeleně. Veřejná zeleň v prostředku polí nedává. Uvedení do plochy NZ je v souladu se zákonem na ochranu zemědělského půdního fondu (§ 4). Část plochu Z7SK převézt na plochy bydlení z tohoto důvodu nelze, jelikož se nejedná o vyšší veřejný zájem, který převažuje nad ochranou půdy.

Hlasování: 19/19 pro

Námitka 12

 • námitka uvádí nejednoznačnost ve funkčním užití plochy parcely 315/8 a 315/11 v k. ú. Škrovád – způsobeno grafickým zpracováním plánu

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Je vypuštěn text „DS1“ tak, aby bylo zřejmé, že parcela 315/8 a zejména parcela 315/11 v k.ú. Trpišov je v ploše SV.

Odůvodnění: Přes symbol DS1 není naprosto zřejmé funkční využití a z kontroly stavu v území je zjištěno, že obě parcely patří do plochy SV.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 13 se skládá ze tří částí

 • 13/1 identické s námitkou 4/1
 • 13/2 identické s námitkou 4/2
 • 13/3 identické s námitkou 4/3

Rozhodnutí:

 • Námitce 13/1 se rozhoduje vyhovět takto: pozemky budou převedeny do plochy SM
 • Námitce 13/2 se nevyhovuje
 • Námitce 13/3 se nevyhovuje

Odůvodnění:

 • Námitka 13/1 - identické s odůvodněním námitky 4/1
 • Námitka 13/2 - identické s odůvodněním námitky 4/2
 • Námitka 13/3 - identické s odůvodněním námitky 4/3

Hlasování:

 • Námitka 13/1 – 18/19 pro, 1/19 se zdržel
 • Námitka 13/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 13/3 – 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 14 se skládá ze čtyř částí

 • 14/1 – v námitce se navrhuje u pozemku p. č. 367/3 v k. ú. Trpišov provést změnu funkčního využití na plochy SV (plochy smíšené obytné venkovské) a RI (rekreace)
 • 14/2 – v námitce se navrhuje u pozemku p. č. 359 v k. ú. Trpišov provést změnu funkčního využití na plochy SV (plochy smíšené obytné venkovské) a RI (rekreace)
 • 14/3 – v k. ú. Kunčí u parcel č. 238/20, 238/22, 238/23, 238/24, 258/25, 238/26, 238/27  a 238/28 nesouhlasí se zařazením do ploch rekreace (RI) a žádá o jejich zařazení do ploch lesních (NL).
 • 14/4 v námitce je požadováno vypuštění odstavce "Podmíněné přípustné využití“ u ploch lesních (NL)

Rozhodnutí:

 • Námitce 14/1 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 14/2 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 14/3 se rozhoduje nevyhovět
 • Námitce 14/4 se rozhoduje vyhovět takto:

budou doplněny regulativy NL takto:

Přípustné využití:

 • rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI, a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa

 

Odůvodnění:

 • 14/1 – Pozemek 367/3 k.ú. Trpišov sice navazuje na samotu „Kochánovice“ ale není pro toto území navržen žádný rozvoj rekreace a bydlení. Toto území je stabilizováno jen na stavby, které byly povoleny v minulosti, a nebylo vyhověno ani žadateli na blízkém pozemku.
 • 14/2 – Pozemek 359 k.ú. Trpišov sice navazuje na samotu „Kochánovice“ ale není pro toto území navržen žádný rozvoj rekreace a bydlení. Toto území je stabilizováno jen na stavby, které byly povoleny v minulosti, a nebylo vyhověno ani žadateli na blízkém pozemku.
 • 14/3 – Při prověření uvedených pozemků bylo zjištěno, že se jedná o lesní pozemky, nicméně jsou na nich povoleny rekreační objekty s číslem evidenčním. Jelikož chaty byly postaveny ještě před nabytím pozemků podatelem, je zřejmé, že s tímto stávajícím stavem byl seznámen. Územní plán musí respektovat platná stavební povolení. Z návrhu ÚP navíc plyne, že na těchto pozemcích není navrhován rozvoj rekreace, vznik nových chat, ale jen stabilizace stavu rekreačního lesa.
 • 14/4 – Vypuštění přípustného využití u ploch lesa (NL) je v rozporu se stanovováním využití území. Podmíněné využití bude doplněno o podmínku souhlasu orgánu ochrany lesa – vynětí z PUPFL

Hlasování:

 • Námitka 14/1 – 19/19 pro nevyhovění
 • Námitka 14/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 14/3 – 17/19 pro nevyhovění, 1/19 proti, 1/19 se zdržel
 • Námitka 14/4 – 19/19 pro

 

Námitka 15

 • V námitce je vznesen požadavek na změnu u parcel č. 419/11, 419/10, 419/12, 419/5, 419/1, 419/4 a 419/9 Slatiňany - Presy (zahrádky po levé straně směrem ze Slatiňan) z ploch pro rekreaci pro využití k bydlení, tj. za plochy vhodné pro bydlení

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: V platném ÚPO se jedná o plochu pro rekreaci, a takto byly i předmětné parcely Městem Slatiňany prodány. Nabyvatelé pozemků záměr využití plochy pro rekreaci přislíbili. V návrhu ÚP je určena možná velikost zastavitelnosti tohoto území pouze objekty pro rekreaci.   Na území města se nachází takovýchto zahrádkářských kolonií více(asi 15) a město k nim uplatňuje jednotný přístup. Není v zájmu města měnit funkční využití těchto rekreačních území pro účely trvalého bydlení. Plochy se navíc nacházejí v záplavovém území v bezprostřední blízkosti řeky Chrudimky.

Hlasování: 14/19 pro nevyhovění, 2/19 proti, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 16

 • V námitce se nesouhlasí se změnou funkčního využití parcely č. 444/93 v k. ú. Slatiňany z území určeného pro výrobu a služby na zemědělskou plochu a požaduje se zachování stávajícího funkčního využití

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Odůvodnění: Jedná se o území, které je určeno pro výrobu dle stávajícího územního plánu. Technická infrastruktura je dovedena až k pozemku.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 17

 • navrhuje zařazení parc.č. 318, 321/3 v k. ú. Trpišov z ploch se způsobem využití „NZ - plochy zemědělské“ do ploch s využitím „BV - plochy bydlení - venkovské“, a to pro výstavbu „satelitu“ o 19 domech ve svahu mezi Trpišovem a Kochánovicemi

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jde o paprskovité rozrůstání mimo zastavěnou část obce v pohledově exponované lokalitě odporující také nadřazené dokumentaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 18

 • identické k námitce č. 2

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Vypustit plochu parkoviště Z44S a řešit parkování na (části) p.č. 199/23 k.ú. Škrovád.

Odůvodnění: identické k námitce č. 2

Hlasování: 17/19 pro, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 19

 • námitka navrhuje provedení úprav v regulích a principech přístupu k výstavbě v plochách navrhovaných k zástavbě SV od Bonetu (mezi sídlištěm a obchvatem)

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Takto velké území nelze celé vyřešit bez podrobnější dokumentace, a to buď územní studií, regulačním plánem či dohodou o parcelaci. Podmínku územní studie požaduje i dotčený orgán na úseku dopravy. Zde je volena nejsnazší varianta, a to územní studie s ohledem na velikost a množství vlastníků pozemků.

Hlasování: 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel

 

Námitka 20

 • navrhuje převedení parcely 503/5 z ploch dopravní infastruktury do ploch bydlení

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Parcela 503/5 a parcely 503/4 a 503/3 se mění na stávající plochy bydlení (BV)

Odůvodnění: Jedná se o zřejmou chybu v ÚP. Skutečný stav území je zahrada.

Hlasování: 17/19 pro, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 21

 • v námitce se navrhuje změna funkčního využití parcel č. 830/2, st. 1480 a p.p.č. 444/7 k. ú. Slatiňany ploch smíšených výrobních tak, aby umožňovaly provoz občerstvení pro turistiku

Rozhodnutí: Námitka č. 21 je bezpředmětná. Námitce je již vyhověno a není nutná změna ÚP.

Odůvodnění: Pro parcely 830/2 a st. parcely 1480 a 123/8 regulativy umožnují realizaci občerstvení pro turistiku a možnost penzionu. Parcela 444/7 umožňuje veřejné prostranství.

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 22

 • v námitce je navrhována úprava regulativů pro zámeckou zahradu a změna funkčního využití u parcel č. 46/7, parc. č. 46/8, parc. č. 46/1, parc. č. 46/9, parc. č. 32/3 v k. ú. Slatiňany – převedení na zeleň soukromou a vyhrazenou (technické zázemí správy zámku a zahrady, které nebylo nikdy přístupné veřejnosti)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje částečně, a to takto:

Parc. č. 63, parc. č. 46/2, parc. č. 46/6, parc. 68/3 budou vymezeny jako plocha veřejné zeleně s doplněním regulativů, parc. č. 46/7, parc. č. 46/8, parc. č. 46/1, parc. č. 46/9, parc. č. 32/3 — zeleň soukromá a vyhrazená.

Doplnění regulativů pro Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV):

Hlavní využití:

-          vyhražená zeleň specifická s kulturně historickou funkcí

-          zeleň parkově upravená

Přípustné využití:

 • využití pro kulturní účely, cestovní ruch a relaxaci
 • nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území
 • přístřešky, altány, drobné stavby, dětská hřiště, mobiliář pro vzdělávání a relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury

Podmíněně přípustné využití:

 • nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě.
 • Oplocování ploch a omezení otvírací doby pro veřejnost z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti apod. zejména v nočních hodinách, pokud toto omezení přístupu veřejnosti není prováděno ze soukromých účelů

Odůvodnění: Uvedení do souladu se skutečným stavem, úprava regulativů pro specifický typ zeleně.

Hlasování: 17/19 pro, 2/19 se zdrželi

 

Námitka 23

 • v námitce se nesouhlasí s návrhem plochy Z32S na pozemku p.č. 322/13 (navržena komunikace jako propojka mezi ulicí Vítězství u Slunečního domu a cestou na Vlčnov)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: komunikace je z poz. p.č. 322/13 vyjmuta a posunuta východně  k parcele (západně) 321/2 a parcela 322/13 bude označena se symbolem * jako parcela pod povolení.

Odůvodnění: Na pozemku je již realizován záměr stavebníka, který byl konsultován i s orgánem územního plánování. Dopravní napojení bylo koncipováno jako pokračování obchvatu obce Orel, které ve vazbě na obchvat nebylo odsouhlaseno a dále jako obsluha této průmyslové zóny tak, aby doprava nezatěžovala plochy bydlení. Požadujeme řešit alternativní dopravní napojení této průmyslové zóny. Vhodné je dopravní vyústění řešit nikoli v těsné návaznosti na stávající objekt s oplocením, kde bude komplikace s rozhledy pro křižovatku a odsunout komunikaci mezi plochy občanské vybavenosti a výroby, čímž by komunikace efektivně obsluhovala všechny plochy v území.

Hlasování: 18/19 pro, 1/19 se zdržel

 

Námitka 24

 • nesouhlas se zařazením pozemku p. č. 214/3 v k. ú. Škrovád do soukromé zeleně a zařazení tohoto pozemku k zástavbě (jde o pozemek vedle restaurace Monaco, cílem je zbourat srub a vybudovat nový dům blíže k Mysliveckému domu). Jako důvod je uveden hluk a rušení z provozu restaurace a dětského hřiště

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jednalo by se o izolovanou výstavbu v pohledově exponované lokalitě v cenném území krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko a chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 25 se skládá ze tří částí (velmi kráceno, vypořádání této námitky má celkem 11 stran)

 • 25/1 v námitce se navrhuje převést parcely č. 588/2, 588/3 a 588/5 v k. ú. Slatiňany na plochu ZS – zeleň soukromá (nad Podskálou)
 • 25/2 – v námitce je navržena na parc. č. 587/9 a 587/10 v k. ú. Slatiňany oprava funkčního využití území. Tyto parcely jsou součástí stávajícího RD a jsou navíc i pod společným oplocením, a to za účelem stavby dalšího rodinného domu
 • 25/3 – v námitce podatel trvá na rozvojové lokalitě 24/R (nad Podskálou vedle Třešňovky) dle dosud platného ÚP Slatiňany, která je určena pro občanskou vybavenost (plánovaný penzion).

Rozhodnutí:

 • Námitce 25/1 je rozhodnuto vyhovět takto: parcely č. 588/2, 588/3 a 588/5, vše v k. ú. Slatiňany budou převedeny na plochu ZS – zeleň soukromá
 • Námitce 25/2 se nevyhovuje
 • Námitce 25/3 se nevyhovuje

Odůvodnění:

 • Námitka 25/1 – nejedná se o veřejnou zeleň ale o soukromý sad či zahradu. Obdobně jsou v území jako ZS vymezeny podobné, či shodné plochy (Kochánovice) či je postupováno shodně jako u námitky č. 20
 • Námitka 25/2 – Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 587/7, kterou podatel v námitce zmiňuje, je v dané lokalitě samostatná, bez návaznosti na ostatní zástavbu. Nachází se na horizontu – pohledově izolována od níže položených domů, které jsou vybudovány při komunikaci kopírující tok řeky Chrudimky (v ulici s příznačným názvem Podskála). Takovouto individuální izolovanou výstavbu pak nelze považovat za důvod pro možnost dalšího zastavění směrem do volné zemědělské krajiny, a to v blízkosti zámeckého parku a oblasti slatiňanské Třešňovky. Tím spíše, že pozemek parc. č. 587/7 se nachází v památkové zóně.
 • Námitka 25/3 Podatel v námitce vyjadřuje požadavek na zachování plochy, která je v současné době vedena jako plocha penzionů pod označením 24/R, pro výstavbu. Návrh územního plánu vychází z koncepce, dle níž se ve volném prostoru od zámeckého parku (pozemek parc. č. 63 a související v k.ú. Slatiňany) směrem k souvislé zástavbě ve Škrovádu nepočítá se zástavbou, a to v zájmu ochrany nezastavěného území, volné krajiny a zeleně. Stejně jako se navrhuje vypuštění plochy 24/R, návrh vypouští též nedalekou zastavitelnou plochu označenou v dosavadním územním plánu jako 25/R. Zároveň ani druhá z ploch penzionů, která je upravena v dosavadním územím plánu a vedena pod označením 32/R v lokalitě nad Borkem, zachována být nemá a je převedena do ploch zemědělských. Jde o koncepční jednotný přístup. Podatel nevyužil možnosti 21 let, během kterých mu výstavbě nic nebránilo.

Hlasování:

 • Námitka 25/1 – 18/19 pro, 1/19 se zdržel
 • Námitka 25/2 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel
 • Námitka 25/3 – 18/19 pro nevyhovění, 1/19 se zdržel

 

Námitka 26

 • Námitka navrhuje u p. č. 113/5 a 113/8 v k.ú. Škrovád, obec Slatiňany změnu jejich zařazení z kategorie PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ na PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Rozhodnutí: námitce je již vyhověno

Odůvodnění: Stávající plochy SM dle projednávaného územního plánu umožňují výrobní služby požadované podatelem

Hlasování: 19/19 pro

 

Námitka 27

 • V námitce se navrhuje pozemek p. p. č. 171/5 v k. ú. Slatiňany (na sídlišti za Bonetem) zařadit do veřejné zeleně ze současné plochy, která je svým funkčním využitím dle současného platného územního plánu města určena pro bydlení vícepodlažní

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jedná se o soukromý pozemek a nikoli o pozemek města Slatiňany. Využití na veřejné prostranství (veřejnou zeleň) umožňují i stávající regulativy. Město má možnost jednat s vlastníkem pozemku o jeho možném odkupu za účelem zachování zeleně. Změna v této fázi pořizování ÚP by byla nepředvídatelný zásahem do vlastnických práv.

Hlasování: 12/19 pro nevyhovění, 4/19 proti, 3/19 se zdrželi

V návaznosti na námitku č. 27 bylo zastupitelstvem jednomyslně přijato usnesení, ve kterém je pověřena rada města vstoupit do jednání s majiteli pozemku 171/5 o jeho možném odkupu.

 

Námitka 28

 • Námitka požaduje převést funkční plochu Z4T v k.ú. Trpišov (při výjezdu z Trpišova na Práčov po pravé straně) na přestavbovou na bydlení (po ukončení zemědělské činnosti)

Rozhodnutí: námitce se vyhovuje takto: Lokalita Z4T bude vedena jako přestavbová na bydlení za podmínky ukončení zemědělské výroby.

Odůvodnění: Jedná se o půdy nízké kvality ze tří stran obklopené bydlením či rekreací kde rozvoj zemědělské činnosti není žádoucí. Z hlediska rozvoje Trpišova, kde navržené rozvojové plochy vyjma lokality Z2bT jsou již zastavěny či se zastavují. Lokalita Z2bT je reálně navíc nezastavitelná. Uvedené parcely mají jednoduché dopravní napojení včetně řešení IS.

Hlasování: 15/19 pro, 4/19 se zdrželi

 

Námitka 29

 • V námitce se navrhuje změna funkčního využití parcely č.124/2 v k.ú. Trpišov na bydlení (při výjezdu z Trpišova na Práčov po pravé straně)

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Tato změna by způsobila nežádoucí paprskovitý rozvoj obce, přičemž Trpišov má rozvojových lokalit v rámci udržitelného rozvoje dostatek

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 30

 • V námitce se navrhuje změna funkčního využití parcel č. 232/2, 232/2, 99 a 100 z ploch rekreace na bydlení

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Jedná se sice o dostatečně velké území pro umístění RD (cca 960 m2), ale z hlediska návaznosti na okolí, které je rekreačního charakteru by vyhovění námitce rozdělilo rekreační plochy na dvě poloviny a následkem by bylo postupné drobení ploch rekreace. Na území města se nachází takovýchto zahrádkářských kolonií více (asi 15) a město k nim uplatňuje jednotný přístup. Není v zájmu města měnit funkční využití těchto rekreačních území pro účely trvalého bydlení

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

 

Námitka 31

 • V námitce se navrhuje změna funkčního využití parcely č.125 a 126 v k.ú. Trpišov na bydlení (při výjezdu z Trpišova na Práčov po pravé straně)

Rozhodnutí: námitce se rozhoduje nevyhovět

Odůvodnění: Tato změna by způsobila nežádoucí paprskovitý rozvoj obce, přičemž Trpišov má rozvojových lokalit v rámci udržitelného rozvoje dostatek

Hlasování: 19/19 pro nevyhovění

Anglický trenér Walter Earl (1846-1924)

Ve službách knížat z Auerspergu se ve Slatiňanech v průběhu téměř dvou staletí vystřídalo mnoho obyvatel Slatiňan a širokého okolí. Často by i čtenáři těchto řádků v rodinné historii někoho takového nalezli. Nezřídka se ale do služeb dostali i lidé z dalekých krajů, kteří své služby knížeti spojili s jeho největší vášní – koňmi. Jedním z nich byla také Walter Earl.

Walter

Walter Earl se narodil v roce 1846 v zapadlé vesničce Morborne nedaleko města Peterborough do početné rodiny zámožného statkáře Johna Earla a jeho manželky Mary rozené Laxton Taverner. Walter Earl od raného dětství zbožňoval koně, dostihy i honitbu. Rodiče si však přáli, aby šel studovat jako jeho starší bratr Francis, který byl veterinárním chirurgem. Patnáctiletý Walter ale vyřešil své existenční dilema útěkem do věhlasného centra britského dostihového sportu Newmarketu, kde nastoupil do učení ve stájích uznávaného trenéra Williama Goodwina, pro kterého za pouhé tři měsíce vyhrál v Cambridge svůj první závod.

V roce 1864 se Walter Earl přestěhoval do Pruska, kde jako žokej zaznamenal okamžitý úspěch několika vítězstvími, a pak následně začal jezdit pro uherského hraběte Josefa Hunyádyho v Rakouské monarchii. Po vypuknutí prusko-rakouské války v roce 1866 odcestoval zpátky do Velké Británie a po svém návratu pracoval jako žokej pro knížete Jana z Liechtensteinu v moravské Lednici. V květnu 1867 během dostihu utrpěl velmi těžký pád z koně Multum in parvo, ale jeho jezdeckou kariéru uzavřelo až vážné zranění při první Velké pardubické steeplechase v roce 1874, když spadl na kamenné zdi s koněm Sergeant Bouncer. Walter Earl se díky velkorysé podpoře zakladatelů Velké pardubické, hraběte Maximiliána Ugarteho a knížete Emila Fürstenberga, posléze usadil v Jesničánkách u Pardubic, kde započal svoji druhou kariéru, jako výtečný trenér dostihových koní.

V září 1875 se ve Vídni oženil s Angličankou Sarah Jane Taverner, se kterou měl dvě dcery. A o dva roky později se s rodinou přestěhoval do Slatiňan, kde trénoval koně Františka Josefa knížete z Auerspergu a jeho blízkých přátel. Na podzim však náhle zemřela jeho manželka na horečku omladnic a Walter tak zůstal načas sám se dvěma malými dětmi. Po profesionální stránce se mu však dařilo, protože kníže Auersperg jako dostihový nadšenec zprostředkoval pro svůj personál ve zdejších stájích a okolí výtečné zázemí pro trénink nejenom závodních, ale i honebních koní, kteří byli po desítky let využíváni věhlasnou Pardubickou parforsní společností.

Na dostihových drahách v různých částech monarchie dosáhl trenér Walter Earl největších úspěchů s koňmi, jako byli Coute que Coute a Turul nebo Almavia, ale do historických análů českého turfu se zapsal zlatým písmem díky vítězství polokrevného tmavého hnědáka Dennise ve Velké pardubické steeplechase v roce 1904. Dennis doběhl do cíle tohoto náročného dostihu jako první pod výtečným vedením Earlova zetě Angličana Thomase Buckenhama. Majitelem vítězného koně byl kníže Karel Kinský z Heřmanova Městce, který jako vůbec první zahraniční jezdec vyhrál ve Velké Británii v roce 1883 Velkou národní steeplechase v Aintree u Liverpoolu.

Denis

Walter Earl se podruhé oženil s Marií Richterovou, která pocházela z Vídně, a spolu měli dalších šest dětí. Nejmladší syn Walter Charles Earl, který se narodil ve Slatiňanech v roce 1890, se rozhodl jít ve šlépějích svého otce a po první světové válce se stal jedním z nejúspěšnějších trenérů ve Velké Británii, kde pracoval pro lorda Derbyho v The Stanley House Stables v Newmarketu.

Populární anglický trenér Walter Earl zemřel náhle na infarkt v roce 1924. Dodnes jej připomíná pamětní kámen nedaleko zámku a jeho portrét ve falešném okně na budově č. p. 45, tzv. Earlovy vily.

Autorkou textu je Kamila Pecher, knihovnice University of Oxford

Doplnil Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany

Obrázky:

 1. Walter Earl – podobizna z alba zaměstnanců knížete Františka Josefa z Auerspergu k jeho 80. narozeninám
 2. Franz Reichmann, 1906, Dostihový kůň Dennis a trenér Walter Earl
 3. Walter Earl na koni na dostihovém závodišti

Archivní zdroje:

 • Northamptonshire, England, Church of England Marriages, 1754-1912
 • 1861 England Census
 • The Great Britain, Select Marriages, 1797-1988
 • 1911 England Census
 • 1939 England and Wales Register
 • Matrika narozených 1863-1885, Farní úřad Slatiňany, diecéze Královéhradecká, okres Chrudim.

Noviny:

 • Sporting Gazette, 1. 11. 1862
 • Neue Freie Presse 15. 5. 1867
 • The Morning Post 29. 9. 1871
 • Sportblatt 5. 12. 1874, 24. 3. 1875, 16. 6. 1877
 • Allgemeine Sport-Zeitung 1902

Knihy:

 • J. Pinfold, K. Pecherová: Velká pardubická a Velká liverpoolská, příběh dvou dostihů, 2010

K. Pecherová: Liverpoolský triumf Karla knížete Kin

Vilemína kněžna z Auerspergu, rozená hraběnka Kinská aneb příběh jedné lásky....

1. října 2019 uplynulo 110 let od úmrtí Vilemíny kněžny z Auerspergu, palácové dámy, dámy Řádu hvězdového kříže, matky pěti dětí, milované manželky a mezi lidmi oblíbené zámecké paní.

Kněžna Vilemína se narodila do starobylé rodiny Kinských 5. dubna roku 1857 ve Vídni, kde také trávila část svého mládí, stejně jako v paláci v Praze na Staroměstském náměstí, v Chocni či Heřmanově Městci, který byl hlavním sídlem jejích rodičů - Ferdinanda Bonaventury 7. knížete Kinského a Marie rozené princezny z Liechtensteinu. Pravděpodobně zde se také seznámila již jako dítě se svým budoucím manželem Františkem Josefem knížetem z Auerspergu (1856-1938), který později vzpomínal na svou ženu ve svém deníku takto: „Kdy jsem začal mojí Willerl milovat, odkdy jí patřilo moje srdce, to mohu jen těžko říct, když jsem byl malý chlapec; jako malý chlapec vím, že jsem si představoval, že by se jednou mohla stát mou ženou! Ta dětská láska se mnou tak rostla a rostla, až naplnila celé mé srdce! Jak dalece to moje Willy tušila, to nevím, jak dlouho to tušila, dokud jsme nevyrostli! Co bylo pak, to už jsem v této knize napsal…Řešení je skutečně v této knize: 10. ledna 1878 jsem si mojí Willy přivezl na Žleby.“ Z uvedené ukázky vyplývá, že Vilemína nebyla mladému šlechtici lhostejná již delší dobu a že šlo skutečně o manželství z lásky. Během roku 1876 se vídali častěji a František se ji dokázal vyslovit až o Vánocích téhož roku: „Řekl jsem Vám všechno, všechno, na co jsem myslel a co jsem cítil, a Vy jste mi podala svoji ruku. Já ji políbil, znovu a znovu a cítil jsem se jako v nebi.“

Vilemna 3

Není pochyb o tom, že Vilemína city Františka Josefa opětovala, slavnostní zásnuby se konaly 30. září 1877 na zámku v Heřmanově Městci a rovněž na zámku ve Slatiňanech. Okázalá svatba páru se konala po několika měsících od zásnub 10. ledna 1878 ve Vídni v Schottenkirche za účasti významných hostů z nejvyšší společnosti.

Zámek Slatiňany se pro knížecí pár stal skutečným domovem, místem narození i výchovy jejich dětí, šťastného rodinného života, ale také místem, kam za rodinou jezdili přátelé a příbuzní, místem štěstí, radosti, ale i místem úmrtí.

Manželský pár byl ve společnosti a mezi obyvateli velmi oblíben, proto se mu poměrně často dostávalo prostoru v tisku. Značná pozornost byla věnována nejen svatbě, ale později, v lednu roku 1903, také oslavě stříbrné svatby Františka Josefa a Vilemíny. Slavnostní program oslav byl po plesech a předávání gratulací z řad úředníků i urozených hostů zakončen v zámeckém divadle ve Žlebech, kde se od 16 hodin odehrálo představení režírované sestrou Františka Josefa Marií Kristýnou Windischgräetz a bratrem Eduardem. Účinkovalo v něm celkem 47 osob, většinou členů rodiny z rodu Auerspergů a příbuzných Kinských, Černínů, Montenuovo a Croÿ. Představení se skládalo z předehry a sedmi kouzelných obrazů v lese, které představovaly životní příběh manželů. V podvečerních hodinách se ve Žlebech uskutečnil průvod končící na zámeckém nádvoří s bohatým ohňostrojem.

Ze šťastného manželství Františka Josefa a jeho „Willy“ vzešlo pět potomků. Už jedenáct měsíců po svatbě, 24. listopadu 1878 se na zámku ve Slatiňanech narodila dcera Kristýna. O dva roky později, 15. ledna 1880, porodila Vilemína ve Vídni dvojčata Vincence a Marii. Třetí a poslední dcera Charlotta se narodila ve Slatiňanech 27. června 1885 a vůbec nejmladší potomek, Ferdinand, přišel na svět 18. dubna 1887, rovněž ve Slatiňanech

Vztahy v rodině knížete Františka Josefa byly až výjimečné. Sám kníže později, roku 1925, vzpomínal na své děti v deníku takto: „Moje milované děti, které mi Bůh ve své milosti zanechal, všechny tři, moje milované nejstarší dítě, moje Christiane, moje milovaná Maritchi a můj Ferdinand, milovaný, statečný chlapec, lidé dávno ve zralém věku, kteří poznali kouzlo nezištné lásky milované matky.“

Láska, kterou František choval ke své ženě, je patrná v podstatě z každého ze zaslaných dopisů: „… když jsem sám, nemohu nic dalšího, než na Tebe myslet, a když na Tebe myslím, nemohu nic dalšího, než po Tobě toužit, pro Tebe určen a stvořen.“ Jindy zase píše: „Mezi snídaní a mší Ti píši svůj dopis, abych Ti řekl, že Tě šíleně miluji…“ City mezi manželi nevyprchaly ani po 27 letech společného života: „Abys zůstala zdravá, to je vše, co si přeji. Chci Ti ještě opravdu tolik říci o tom, jak Tě miluji, jak na Tebe myslím a jak jsem s Tebou nevýslovně šťasten, ale to už je možná neslušné... Bůh s Tebou a s našimi dětmi moje Willerl; tisíceré díky za všechnu lásku, dobrotu a trpělivost od Tvého věrného starého muže.“

Vilemína byla milována nejen svým mužem, ale oblíbená byla i pro svou laskavost k personálu, dobročinnost, podporu chudých dětí či škol. Školské řádové sestry ze slatiňanského kláštera jako výraz poděkování v roce 1891 věnovaly knížecímu páru českou báseň jako výraz poděkování za podporu, mecenášství a dobročinnost:

„....hle runy svaté v srdcích lidu září,

to paměť dobra, díků na oltáři.

Ta v dějiny vlasti jako drahý šperk

píše zlatým písmem kníže Auersperg.“

Období radosti však skončilo předčasně v červenci roku 1907, kdy zemřela nejmladší dcera knížecího páru, Charlotta, což velmi zasáhlo všechny členy rodiny. Kníže se v následujících měsících své tragickou událostí zlomené Vilemíně píše řádky, které jí o to více projevují náklonnost a zároveň se v nich snaží nalézt útěchu pro oba dva: „Kdybych měl vylít své srdce, neustále my, já, oba myslíme na naší Lotterl, ve dne v noci a vím, že ona na nás tam v nebi, nahoře, také. Bůh ji opatruj!“

Zimu roku 1908 strávila kněžna v Egyptě po boku svého manžela. Vracela se přes oblíbené letovisko Opatia, kde se její zdravotní stav zhoršil a musela zde setrvat několik týdnů. V červnu roku 1909 pobývali Auerspergové na zámku ve Slatiňanech, kde se stav kněžny zlomené smrtí své nejmladší dcery příliš nelepšil. Vilemína z Auerspergu podlehla na Slatiňanech náhlé mrtvici 1. října 1909. Pohřbena byla do rodinné hrobky Auerspergů ve Žlebech hanebně zbourané v 80. letech 20. století. Dnes je spolu se svým milovaným manželem a dalšími 11 příbuznými pohřbena v kryptě hřbitovního kostela svatého Marka v Markovicích u Žlebů.

Vilemna 7

Proměny zámeckého parteru ve Slatiňanech

Zahradní parter před jižním průčelím slatiňanského zámku tvořil vždy zásadní součást pohledu na zámek ze zámecké zahrady v hlavní kompoziční ose. Majitelé zámku si proto nechali záležet na tom, aby toto místo bylo jedním z nejestetičtěji působících v rámci celého areálu. Obrázek v záhlaví článku pochází z roku 1905.

Proměny parteru můžeme sledovat postupně od poloviny 18. století, kdy v jeho dnešních místech byl příkop s mostem vedoucím do tehdy barokně upravovaného zámku v majetku Jana Adama knížete z Auerspergu. Situaci znázorňuje hraniční mapa panství z roku 1753.

obr. 2 rok 1753 hranin mapaPřed mostem se nacházela zeď obíhající zámek se vstupní branou a směrem k jihu velký hospodářský dvůr, jehož základy byly nalezeny při výkopu nového vnitroareálového vodovodu v roce 2018. Na sklonku 18. století byl dvůr odstraněn, budovy rozhrnuty, terén srovnán a započalo zakládání zámeckého parku, které inicioval nový majitel Karel kníže z Auerspergu. Na obrázku pohled na jižní průčelí, Johann Venuto 1796. obr. 3 rok 1796 Johann Venuto

Park se rozkládal nejprve na deseti hektarech, od poloviny 19. století na hektarech 26 s navazující 1200 hektarů velkou Slavickou oborou. Jižní průčelí i nadále po vzniku zahrady tvořilo hlavní vstupní část do zámku, a to až do romantických přestaveb v 50. a 60. letech 19. století, kdy byla otočena dispozice a příjezd již nebyl od západu – od stájí, ani od východu – obr. 4 rok 1802 Josefina Malovcovod řeky, jak je vidět na akvarelu Josefiny Malovcové z roku 1802 a plánech stabilního katastru. obr. 5 stabilni katastr 1839

 

 

 

 

 

 

 

 Nově se příjezd uskutečňoval sice od západu, ale u stájí se stočil směrem k nádvoří. Stav před touto proměnou nám zanechal na obrázku sám stavebník – Vincenz Karel kníže z Auerspergu. V roce 1845 namaloval jižní průčelí s balkonem, vikýři, stahovací markýzou, průjezdem, příjezdovou cestou a květinovým okrasným záhonem.

malba

Je tedy  zřejmé, že v první polovině 19. století byl zahrnut příkop a zasypán i most. Tímto krokem kníže získal nový prostor přímo přiléhající k zámku. Mohl tak postupně vybudovat soukromé zákoutí, ve kterém se život v domě prolínal s životem v zahradě. Další úpravy byly konány za již zmíněné romantické přestavby. Patrně s cílem získat více soukromí bylo její součástí i zrušení průjezdu a otočení dispozice. Druhá polovina 19. století přinesla i velké změny na fasádě, před kterou byl předsazen balkon, a to jak z jižní (již v první polovině 19. století), tak západní strany a na střechu přidány novogotizující vikýře. Ty byly spolu se západním balkonem odstraněny ve 40. respektive v 50. letech 20. století. Jejich návrat se postupně odehrává nyní v roce 2019. Konec předminulého století přinesl úpravy v podobě navýšení terasy před jižním průčelím, po roce 1886 doplněné o dvě schodiště.

obr. 7 rok 1886 schodit do parku Josef Kristen

 Historický plán vodovodu z roku 1887 v těchto místech zachycuje kruhovou kašnu, kterou se však ale nepodařilo prokázat a je tedy otázkou, zda vůbec někdy vznikla. obr. 8 Ferdinandv vodovod 1887detail

Ferdinandův vodovod plnil velmi důležitou roli pro prováděné úpravy - přiváděl do areálu životadárnou tekutinu, které se v zahradě mnoho nedostávalo, a to díky absenci přirozeného potoka a umístění zahrady na terase vysoko nad řekou. Bez dodávané vody by nebylo možné se o výsadbu náležitě postarat, čehož si byl kníže František Josef z Auerspergu vědom. Potrubí starého vodovodu se stále nalézá v zemi, není již funkční, ale tehdy se jednalo o velmi zdařilé technické dílo. Kašnu sice nemáme prokázánu, co je však zcela jisté, je tvar cest a záhonů, které byly součástí předposledních zahradních úprav na přelomu 19. a 20. století.

Výrazná krupna, kruhový homolovitý záhon s květinami, vybavený slunečními hodinami, v letních měsících navíc se subtropickými rostlinami z oranžerie, buxusová manžeta, záhony růží, hortenzií a dokonce banánovníky. Zachyceno na obrázcích níže.

obr. 9 slunen hodiny rok 1905

obr. 11 rok 1899

Hlavnímu pohledu na zámek z pravé strany ještě dominovala mohutná borovice vejmutovka, která byla znovu vysazena v roce 2015. Na historických fotografiích zde velmi často nalezneme členy knížecí rodiny, kteří tuto zcela soukromou část využívali k posezení v zahradním nábytku, a to dokonce i ve večerních hodinách, neboť terasa byla vybavena i dvěma lampami na elektřinu, a to již před rokem 1906.

obr. 12 rok 1906 Auerspergov na terase

Tato zahradní úprava v okleštěné podobě (postupně se rozpadající po roce 1945) se před zámkem nacházela až do 80. let 20. století, kdy byla zcela zlikvidována, stejně jako již dříve úprava ze 40. let 20. století – „kamenná zahrada“ z autorského pera Josefa Vaňka, významného českého zahradního architekta začátku 20. století z Chrudimi.

obr. 13 Pohled do parku 1915

 

 

 

 

 

obr. 14 kamenn zahrada rok 1944 

 

 

 

Tuto kamennou zahradu objednala poslední zámecká paní Blanka z Trauttmansdorffu a dokladem její existence je série několika fotografií v jejích denících. Přísavník pětiprstý pokrývající balkon jižního průčelí byl po II. světové válce nahrazen vistárií čínskou, jejíž dřevnaté části v průběhu let zcela zdeformovaly jeho nosnou konstrukci a treláže. Balkon byl obnoven až v letech 2010-2013 (první rekonstrukce této části zámku od války!). Dnes je, sice bez treláží v patře a markýzy, vyveden opět v původním zeleném nátěru, avšak porostlý pnoucími růžemi, které svou červenou barvou květu vhodně doplňují barevné řešení fasád, na kterých nalezneme cihlově červené akcenty.

obr. 15 rok cca 2000

Areál by nikdy nemohl fungovat bez svých zahradníků, můžeme zmínit například Franze Worla, který zřejmě vymyslel současnou kompozici parku v polovině 19. století nebo zahradníky, kteří se starali o zahradu po velkých úpravách kolem roku 1900 – Johann Mrkvička (*1871), Johann Foršt (*1883) či Bohuslav Šebek (*1903), nebo hlídač parku pan Josef Žalud (*1878), který dohlížel nad pořádkem ve veřejné přístupné části zahrady, a zcela jistě mnoho dalších. Po II. světové válce docházelo k postupnému snižování intenzity údržby, nedostatku financí, vandalismu, a bohužel také k rozkrádání květin, sazenic, které často ani nebyly již nahrazovány, neboť by byly znovu odcizeny. Zahrada tak byla zjednodušována, trvale odemčena a vymizelo z ní spousty druhů často cizokrajných rostlin.

V letech 2017-2019 je postupně zámeckému parteru navracen jeho reprezentativní vzhled, obnoveny jsou cesty, navíc přidána i nová automatická závlaha, doplněny záhony a v letních měsících budou opět před jižním průčelím palmy a další subtropické rostliny doposud uschované v zámeckém skleníku. Přibydou také nové lavičky, lehátka, stolky a další parkový mobiliář.

obr. 17 rok 2019 obnova parteru

obr. 16 rok 2019 obnova parteru a zmku

 • Zveřejněno v Kultura
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px